19.03.2019.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - : Izvođenje radova na uređenju prostora ispod tribina nogometnog igrališta i izradi konstrukcije za krov tribina

KLASA: 406-01/19-01/3

URBROJ:238/10-02-02/4-19-4

Ivanić-Grad, 19. ožujka  2019.                               

Izvješće

O provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Naručitelj:  Grad Ivanić-Grad

                   Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad

                   OIB: 52339045122

Evidencijski broj nabave: 42/2019

 

Predmet nabave: Izvođenje radova na uređenju prostora ispod tribina nogometnog igrališta i izradi  konstrukcije za  krov tribina (I. faza samo unutar prostora) na sportsko rekreativnom parku „Zelenjak“ u Ivanić-Gradu

 

Datum početka prethodnog savjetovanja:  11. ožujka 2019. godine

 

Datum završetka prethodnog savjetovanja:  18. ožujka 2019. godine

 

Navod je li se tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak.

 

Temeljem zaprimljenih prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata, u predmetnom postupku, Naručitelj se očituje kako slijedi:

 

PRIJEDLOG 1.

Točka 4.3.1.Popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini


PREDLAŽEMO DA SE IZMJENI TAKO DA TEKST PRVOG PARAGRAFA GLASI:


Gospodarski subjekt mora dokazati  da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini uredno izvršio najmanje PET ugovora koji su isti ili slični predmetu nabave, a čija je pojedinačna vrijednost minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave 880.000,00 kuna bez PDV-a.

Odgovor 1:

Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća.

 

Naručitelj je tehničku i stručnu sposobnost propisao u skladu s prirodom, količinom i namjenom  predmetnih radova odnosno uvažavajući odredbe članka 256. stavak 1. točka 3 i 4. ZJN 2016 koje propisuju da javni naručitelj smije zahtijevati samo minimalne razine sposobnosti koje osiguravaju da će gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o javnoj nabavi. Svi uvjeti sposobnosti moraju biti vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave.

 

PRIJEDLOG 2.

Predlažemo da se u Dokumentaciju o nabavi ubaci nova točka - 4.3.2. u kojoj bi se zahtijevali uvjeti tehničke i stručne sposobnosti vezani za angažirane tehničke stručnjake, tj. obrazovne i stručne kvalifikacije istih.


Smatramo kako je nužno da ponuditelji dokažu da će za izvođenje predmetnih radova imati na raspolaganju minimalno:


- 2 ovlaštena voditelja građenja građevinske struke

- 2 ovlaštena voditelja građenja elektrotehničke struke

- 2 ovlaštena voditelja građenja strojarske struke

Odgovor 2:

Prijedlog gospodarskog subjekta se djelomično prihvaća.

 

U Dokumentaciji o nabavi naručitelj će dodati novu točku i to:

 

4.3.2. Tehnički stručnjaci

NAPOMENA: Jedna osoba ne može obavljati više od jedne dolje navedene funkcije.

Ponuditelj mora dokazati da raspolaže sa sljedećim stručnim osobama koje ispunjavaju uvjete kako slijedi:

a) jedan (1) ovlašteni voditelj građenja građevinske struke. Stručnjak mora posjedovati ovlaštenje za voditelja građenja sukladno pravu države poslovnog nastana/prebivališta;

b) jedan (1) ovlašteni voditelj radova strojarske struke. Stručnjak mora posjedovati ovlaštenje za voditelja radova sukladno pravu države poslovnog nastana/prebivališta;

c) jedan (1) ovlašteni voditelj radova elektrotehničke struke. Stručnjak mora posjedovati ovlaštenje za voditelja radova sukladno pravu države poslovnog nastana/prebivališta.

Uvjeti za strane fizičke osobe propisani su Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje:

- za fizičku osobu koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove voditelja građenja te ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe (čl. 59. st. 2.). Sukladno st. 3. čl. 59. pretpostavka uzajamnosti iz stavaka 1. i 2. čl. 59. ne primjenjuje se na državljana države ugovornice Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: EGP-a) i države članice Svjetske trgovinske organizacije.

- za ovlaštenu fizičku osobu iz druge države ugovornice EGP-a koje imaju pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati poslove voditelja građenja u svojstvu ovlaštene osobe pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj (čl. 60.)

- za ovlaštene fizičke osobe iz države ugovornice EGP-a koje imaju pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove voditelja građenja u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj

- za strane pravne osobe sa sjedištem u trećoj državi koja nije ugovornica EGP-a (sukladno čl. 71. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.3.2, gospodarski subjekt je dužan ispuniti eESPD obrazac kao sastavni dio ponude, (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 2 i 10, ako je primjenjivo).

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku ne kraćem od 5 dana dostavi sljedeće ažurirane popratne dokumente:

- popis stručnjaka sa imenom i prezimenom stručnjaka, pozicijom na koju se imenuje, navodom o trenutnom zaposlenju, stručnoj spremi

- preslike diploma kojima se potvrđuje obrazovna kvalifikacija stručnjaka (priznavati će se i drugi dokumenti kojima ponuditelj može dokazati da pojedini stručnjak ima traženi stupanj obrazovanja kao npr. certifikat, uvjerenje ili drugi jednakovrijedni dokument kojim se nedvojbeno dokazuje da stručnjak posjeduje traženi stupanj obrazovanja).

Odabrani ponuditelj dužan je prije potpisa ugovora o javnoj nabavi, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru dostaviti Naručitelju:

- Potvrdu o upisu u Imenik odgovarajuće komore ovlaštenih voditelja građenja/radova određene struke ili,

- Potvrdu o upisu u Imenik odgovarajuće komore stranih ovlaštenih voditelja građenja/radova odgovarajuće struke ili,

- Potvrdu hrvatske komore inženjera odgovarajuće struke za privremeno ili povremeno obavljanje poslova ovlaštenih voditelja građenja/radova ili,

- Važeće ovlaštenje za voditelja građenja/radova određene struke, u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi i Potvrdu odgovarajuće određene komore vezano uz ispunjavanje propisanih uvjeta za povremeno ili privremeno obavljanje poslova sukladno relevantnim člancima Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ili,

- ukoliko u državi svoga sjedišta ne mora posjedovati traženo ovlaštenje za obavljanje poslova voditelja građenja/radova određene struke, Potvrdu odgovarajuće komore vezano uz ispunjavanje propisanih uvjeta za povremeno ili privremeno obavljanje poslova sukladno relevantnim člancima Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u eESPD-u.

 

Zajednica gospodarskih subjekata kumulativno (zajednički) dokazuje sposobnost iz ove točke.

PRIJEDLOG 3.

Predlažemo da se u točki 8. u DON izbaci kriterij br. 3. Jamstveni rok za izvedene radove hidro izolacije tribina jer smatramo da je nerealno od bilo kojeg ponuditelja da ponudi 10 godišnji rok, a I da nije oportuno od Naručitelja da traži 10 godina jamstvenog roka, jer izjavu može dati svatko, ali postavlja se pitanje ozbiljnosti takve izjave, tj. općenito mogućnosti izvršenja navedenog. Naime, obzirom na tržište i stalne mijene na istom, nitko ne može sa sigurnošću tvrditi 10godišnju opstojnost, a kamo li 10 godišnju odgovornost za nedostatke.
Sukladno tome predlažemo izbaciti navedeni kriterij i umjesto njega navesti kriterij „Stručno iskustvo ovlaštenog voditelja građenja građevinske struke na istim ili sličnim radovima“, na način da se boduje broj projekata na kojima je nominirani inženjer radio.

- 1 projekt 3 boda

- 2 projekta 5 bodova

- 3 projekta 7 bodova

- 4 ili više projekata 10 bodova         

 

Odgovor 3.

Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća.

Jamstveni rok od deset godina odnosi se na radove hidroizolacije, gdje je projektirano rješenje profilirana traka lima koji  na sebi ima nakaširan sloj folije debljine 0,8 mm na koji se spaja horizontalna folija. Projektno rješenje je odabrano iz razloga što se za njega može dobiti garancija od deset godina od ovlaštenog izvođača radova. S obzirom da se svlačionice uređuju za puno dulji vijek trajanja i radovi hidroizolacije su zaštita krovne konstrukcije svlačionica, navedeni jamstveni rok se ne može smanjiti.