23.10.2019.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) i intervju za prijam u službu pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

Na temelju članka 20, 21. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 04/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu, objavljenog u Narodnim novinama, broj 95/2019 od dana 04. listopada 2019. godine,  o b j a v lj u j e

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) i intervjuza prijam u službu pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

1. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem kako slijedi:

1. Milivoj Maršić

2. Danijela Kirin

Navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje održat će se dana 29. listopada 2019. godine (utorak) u 8,30 sati u prostorijama Gradske uprave (I. kat), Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Prilikom dolaska je potrebno javiti se u sobu broj 7 (I. kat.).

2. Ostalim podnositeljima prijava bit će upućena obavijest o razlozima zbog kojih nisu stekli status kandidata, odnosno zbog čega ne ispunjavaju uvjete navedene u javnom natječaju.

3. Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

4. Pisano testiranje će trajati 30 minuta.

5. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj.

6. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju i to isti dan od 9,00 sati.

7. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja su sljedeći:

a) Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18 i 110/18)

b) Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18 i 115/18)

c) Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

d) Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19)

e) Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17 i 14/19)

KLASA: 112-01/19-01/5
URBROJ:238/10-02-01/2-19-4
Ivanić-Grad, 22. listopad 2019.

Predsjednik Povjerenstva


Javor Bojan Leš, dr. vet. med.,v.r.