17.04.2020.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2020. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2020. godini (KLASA: 022-05/20-01/28,  URBROJ:238/10-02-01/1-20-3, od 14. travnja 2020.) Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2020. godini

 

I.             PREDMET JAVNOG  POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu sukladno Programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu s Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013).

 

MJERA 1. - Edukacija i stručno osposobljavanje

Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu i šumarsku proizvodnju

Uvjeti za dodjelu potpore:

-       preslika Uvjerenja/svjedodžbe o osposobljavanju izdana od strane nositelja tečaja koji ima rješenje/ovlaštenje od strane nadležnog ministarstva za izvođenje programa obrazovanja odraslih,

-       preslika potvrde o položenom ispitu, izdana od strane nositelja tečaja koji ima rješenje/ovlaštenje od strane nadležnog ministarstva za obrazovanje koje je zakonski obvezno,

-       dokaz da je edukacija/stručno osposobljavanje plaćeno u cijelosti,

potpora će se odobriti samo jednom nositelju,članu ili zaposleniku poljoprivrednog gospodarstva upisanog u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u tekućoj godini za istu edukaciju/obrazovanje.

Intenzitet potpore:

-       50% cijene programa

-       najviše do 400,00 kuna po korisniku

Kriteriji dodjele:

zahtjevi za potpore se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava, sukladno članku 3. Uredbe Komisije (EZ) broj 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 200.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine

 

MJERA 2. - Potpora za izradu dokumentacije za prijavu na EU fondove

Potpora se ostvaruje za konzultantske usluge pri izradi dokumentacije potrebne za apliciranje na natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Uvjeti za dodjelu potpore:

-       vrijednost ulaganja minimalno 50.000,00 kn,

-       račun za izvršene konzultantske usluge,

Intenzitet potpore:

-       50% cijene programa, ali ne više od 10.000,00 kn

 

     MJERA 3. -  Potpore za financiranje poljoprivrednih zadruga

Potpora će se odobriti korisniku za financiranje projekata koji doprinose razvoju poljoprivredne proizvodnje i razvoju ruralnog prostora Grada, te za potporu dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih zadruga koje se odnose  na djelatnost bilinogojstva, stočarstva, šumarstva ili lovstva ili s njima povezane uslužne djelatnosti, odnosno pomoćne djelatnosti u poljoprivredi ili djelatnost proizvodnje proizvoda bilinogojstva i stočarstva i prvoga stupnja njihove prerade.

Cilj: Promicanje interesa poljoprivrede i poljoprivrednih proizvođača, odnosno njihovo uključivanje u gospodarske tokove kroz smanjenje troškova osnivanja, izrade razvojnih i poslovnih planova, kao i organiziranog pristupa tržištu u proizvodnji i plasmanu roba ili usluga

Potpora će se odobriti korisniku za:

-        Osnivanje poljoprivredne zadruge – sudske takse, javnobilježničke i odvjetničke usluge, objavljivanje oglasa o  registraciji i sl.;

-        Ulaganja u novu opremu (računalna, komunikacijska i druga oprema, računalni softver, uredski namještaj i inventar)

-        Troškovi za nematerijalna ulaganja (nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina);

-        Troškovi za pomoćne djelatnosti u poljoprivredi ili djelatnosti proizvodnje proizvoda bilinogojstva i stočarstva i prvoga stupnja njihove prerade,

-        Organizaciju specijalističkih seminara, kao i pokriće dijela troškova sudjelovanja na

sajmovima i izložbama u i izvan područja Grada Ivanić-Grada,   

-        Troškovi za rad upravitelja i zaposlenika, te vanjskih suradnika poljoprivredne zadruge;

-        Izrade dizajna proizvoda i ambalaže, marketinške usluge – istraživanje tržišta, izrada webstranica, kataloga, promicanje proizvoda.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

-        Zadruga je upisana u Sudski registar i djeluje na području Grada Ivanić-Grada

-        Izvještaj o radu s financijskim izvješćem za 2019. god. (Ovjerena preslika zapisnika sa posljednje skupštine iz koje je vidljiv izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2019. godinu na službenom obrascu institucije gdje se podnosi (npr. FINA)

-        Da nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada

-        Protiv prijavitelja se ne vodi kazneni postupak (Uvjerenje nadležnog suda da se protiv prijavitelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana predaje prijave),

-        Protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja se ne vodi kazneni postupak (Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana predaje prijave

-        Nema dvostrukog financiranja projekta iz gradskog Proračuna i financiranje ne prelazi više od 100% vrijednosti projekta.

Intenzitet potpore:

-       100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova programa,

-       najmanji iznos sredstava po pojedinom programu iznosi 3.000,00 kn, a najveći 50.000,00kn tijekom jedne kalendarske godine

 

II.            KORISNICI POTPORE

Korisnik sredstava potpore iz Proračuna Grada Ivanić-Grada može biti „jedan poduzetnik“ tj. poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Grada Ivanić-Grada, te

poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Gradu Ivanić-Gradu i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Grada Ivanić-Grada, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine djelatnosti.      

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.

 

III.          ROKOVI ZA PODNOŠENJE I OBRADA ZAHTJEVA

Javni poziv otvoren je do 2. studenog 2020. godine. Zahtjevi za potpore podnose se na propisanim obrascima s potrebnom dokumentacijom. Zahtjev se smatra zaprimljenim dostavom ispisanog i potpisanog Zahtjeva za potporu.

Zahtjevi se obrađuju po redoslijedu zaprimanja na način da se prvo obrađuju potpuni zahtjevi za potporu, a nakon njih Zahtjevi za koje se tražila nadopuna na način da prednost ima onaj Zahtjev koji je prije dopunjen. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava. Zahtjev za potporu se može podnijeti za više mjera.

Nakon administrativne kontrole i obrade Zahtjeva za potporu, po potrebi, obavještavaju se podnositelji o potrebi za dopunu/obrazloženje/ispravak. Slijedi donošenje Odluke o dodjeli potpore i izdavanje Obavijesti o dodjeli potpore ili Obavijesti o odbijanju Zahtjeva za potporu zbog neprihvatljivosti/nepravovremenosti ili Obavijesti o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava.

Za sve potpore čiji je iznos veći od 1.000,00 kn Grad Ivanić-Grad i korisnik potpore sklopiti će Ugovor o dodjeli potpore kojim će regulirati međusobna prava i obaveze. Grad Ivanić-Grad isplaćuje potporu na žiro-račun korisnika nakon donošenja odluke o odobrenju potpore, a najkasnije do kraja godine.

 

IV.           POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu:
1. Presliku osobne iskaznice - za fizičke osobe;
2. Presliku rješenja o Upis u sudski registar - za pravne osobe;
3. Izvadak iz registra zadruga  (Izvadak iz registra može zamijeniti i ispis elektronske  stranice sa svim podacima zadruge u registru zadruga);
4. Presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili presliku Iskaznice OPG-a;

5. Presliku ŽIRO računa podnositelja s pripadajućim IBAN brojem
6. Presliku računa za obavljenu uslugu ili nabavljeni materijal/opremu uz predočenje originalnog računa;

7. Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Ivanić-Gradu;

8. Potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama ( ne stariju od 30 dana).

 

V.           KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA

Korisnik Potpore je dužan omogućiti davatelju Potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene Potpore u razdoblju do 5 godina od dana isplate Potpore. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore ili ne dostave izvješća o korištenju istih, dužna su odobrena sredstva vratiti i slijedećih pet godina gube pravo na poticajna sredstva Grada Ivanić-Grada.

 

VI.          NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za potporu može se preuzeti sa web stranice Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr . Sva pismena zaprimaju se isključivo putem pošte, e-maila: [email protected] ili u sandučiću za poštu postavljenom na stražnjem ulazu u gradsku upravu na adresi Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

Zahtjeve koji se šalju putem pošte potrebno je nasloviti na:

Grad Ivanić-Grad

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

Odsjek za poljoprivredu

Park hrvatskih branitelja 1,

10310 Ivanić – Grad

                          S naznakom „JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti

                               u poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2020.“

 

                                                                                                                                                GRADONAČELNIK:

                                                                                          Javor Bojan Leš, dr. med. vet.

PREUZMITE DOKUMENTE: