20.02.2020.

OGLAS za prijam službenika u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 28. stavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada raspisuje

                                                                                                                 

O G L A S

za prijam službenika u službu na određeno vrijeme

u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti na sljedeće radno mjesto:

 

1.2. 2. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – voditelj projekta „Zaželi, radi, pomaži“ iz Programa zapošljavanja žena – Zaželi - 1 izvršitelj m/ž na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (30 mjeseci) uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Služba na određeno vrijeme za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova Europske unije ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19):

-       punoljetnost,

-       hrvatsko državljanstvo,

-       zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

te sljedeće posebne uvjete:

-       magistar struke društvenog, humanističkog ili drugog odgovarajućeg smjera,

-       najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-       položen državni stručni ispit,

-       znanje engleskog jezika,

-       znanje rada na osobnom računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

U službu može biti primljena osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

-       životopis (vlastoručno potpisan),

-       dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

-       presliku diplome,

-       presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu,

-       elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana,

-       presliku ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

-       uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,

-       vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima pribavit će se naknadno.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnim propisima, dužna se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101.  stavcima 1., 2. i 3. te članku 103. i članku 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19) ili sukladno članku 48. f) Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na oglas dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (pravomoćno rješenje, odluka ili drugi pravni akt) te dokaz da je nezaposlena. Informacije o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na oglas dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (pravomoćno rješenje, odluka ili drugi pravni akt). Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom (rješenje, nalaz i mišljenje, odnosno uvjerenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužna dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Postupak prijma obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Na web-stranici www.ivanic-grad.hr te na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, objavit će se pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na navedenoj web-stranici bit će dostupan opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta na koje se osoba prima.

Prijave na oglas podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Ivanić-Grad,Park hrvatskihbranitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje s naznakom: „Oglas za prijam u službu – ne otvarati“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Ivanić-Grad zadržava pravo poništiti oglas bez posebnog objašnjenja.

 

                                                                                         PROČELNICA: 

Tihana Vuković Počuč, dipl. iur.

PREUZMITE DOKUMENTE: