27.05.2020.

OBAVIJEST o javnom otvaranju ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada od 12.03.2020., KLASA: 320-01/20-01/2; URBROJ: 238/10-02-02-03/01-20-1, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada objavljuje

 
OBAVIJEST
o javnom otvaranju ponudaJavno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada, objavljenog na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr  od 12.03. – 14.05.2020. godine provest će se dana 04.06.2020. godine u 9 :00 sati u Maloj dvorani POU, Moslavačka 11, Ivanić-Grad.