20.11.2020.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) i intervju za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik za imovinsko – pravne poslove u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za imovinsko – pravne poslove, objavljenog putem nadležne službe za zapošljavanje 09. studenog 2020. godine,  o b j a v lj u j e

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) i intervju za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik za imovinsko – pravne poslove u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

1. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kako slijedi:

1.        INA DERMIŠEK

2.         LIVIA GRGIĆ

 

Prethodno navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje održat će se 26. studenog 2020. godine (četvrtak) u  9,00 satiu prostorijama Gradske uprave (I. kat), Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

2. Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

3. Pisano testiranje će trajati 30 minuta.

4. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj.

5. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i to isti dan od 10,00 sati.

6. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:

a)        Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01 – ispravak, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka USRH),

b)        Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19),

c)        Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19,),

d)        Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 20/18115/1898/19)

e) Zakon o vlasništvu i drugom stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/9668/98137/9922/0073/00129/00114/0179/06141/06146/0838/09153/09143/12152/14)

 

KLASA: 112-03/20-01/2                                                             
URBROJ: 238/10-02-01/2-20-4
Ivanić-Grad, 20. studeni 2020.                                           

Predsjednica Povjerenstva:

Tihana Vuković Počuč, dipl. iur.

PREUZMITE DOKUMENTE: