27.11.2020.

SAZIV 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20)

 

S A Z I V A M

33. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati 02. prosinca 2020. godine ( srijeda ) s početkom u 16,00 sati u maloj Sali Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

 

D N E V N I   R E D :

 

0. Aktualni sat

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju stručnog tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Mario Biršić, Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strategije pametnog grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Valentin Gadža, direktor Razvojne agencije IGRA d.o.o.

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

izvjestitelj: Željko Brezovečki, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

c) Plana razvojnih programa za 2021. – 2023. godinu

d) Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2021. godinu

e) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

f) Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

g) Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2021. godini

h) Program javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

i) Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

j) Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2021. godin

k) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

l) Programa javnih potreba Grada Ivanić-Grada u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

m) Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

n) Program utroška sredstava šumskog doprinosaza 2021. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Gradonačelnik

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu Komunalni centar d.o.o. Ivanić-Grad

predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

 

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 90. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

Održavanje sjednice kao i broj nazočnih osoba usklađen je s preporukama Stožera civilne zaštite i epidemiološkim mjerama zbog pandemije korona virusa.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: