04.08.2021.

Konačni rezultati Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je 3.8.2021.g. Zaključke kojima je utvrđena Konačna raspodjela sredstava za programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro prijavljene na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021.godinu:

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021.g.-Pozicija R0240-sportske manifestacije od interesa za grad

(KLASA:022-05/21-01/84, URBROJ:238/10-02-01-02/2-21-3);

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021.g.-Pozicija R0241-sportske manifestacije i natjecanja mladih

(KLASA:022-05/21-01/84, URBROJ:238/10-02-01-02/2-21-4);

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021.g.-Pozicija R0243-ostale udruge civilnog društva

(KLASA:022-05/21-01/84, URBROJ:238/10-02-01-02/2-21-5);

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021.g.-Pozicija R0251-potpore umirovljenicima

(KLASA:022-05/21-01/84, URBROJ:238/10-02-01-02/2-21-6);

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021.g.-Pozicija R0258- socijalno zdravstveni projekti

(KLASA:022-05/21-01/84, URBROJ:238/10-02-01-02/2-21-7);

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021.g.-Pozicija R0234-sufinanciranje projekata udruga i građana u području kulture

(KLASA:022-05/21-01/84, URBROJ:238/10-02-01-02/2-21-8).

U skladu sa člankom 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), te u skladu s navedenim  Zaključcima gradonačelnika, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, objavljuje Konačne rezultate javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture,  sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: