23.08.2021.

Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18, 96/18 i 112/19) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 09. kolovoza 2021. godine sljedeću

  

O D L U K U

o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela

za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

I.

Ovom Odlukom poništava se Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti (KLASA: 112-01/21-01/1, URBROJ: 238/10-02-01-03/2-21-1), objavljen u Narodnim novinama, broj 84/2021 i na službenoj stranici Grada Ivanić-Grada dana 23. srpnja 2021. godine.

 

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama i na službenoj stranici Grada Ivanić-Grada.

  

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA: 022-05/21-01/85                                                              Gradonačelnik:

URBROJ: 238/10-02-01/1-21-6

Ivanić-Grad, 09. kolovoza 2021.                                       Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: