29.07.2021.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/21-01/5

URBROJ: 238/10-02-01-01/2-21-2

Ivanić-Grad, 21. srpnja 2021. godine   

 

Na temelju članaka 12. do članka 17. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 03/19), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 01/21), i Odluke Gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup (KLASA: 022-05/21-01/79 URBROJ: 238/10-02-01/1-21-1) od 21. srpnja 2021. godine Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje sljedeći

 

                                                          JAVNI NATJEČAJ

 

                                         za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I. PREDMET ZAKUPA

1.a) poslovni prostor površine 15,00 m² u prizemlju Društvenog doma u Donjem Šarampovu, sagrađen na k.č.br. 2847., upisan u z.k.ul. 2792, k.o. Ivanić-Grad,

b) namjena: skladišni prostor

c) rok zakupa: 1 godina,

d) početni iznos zakupnine: 5,00 kn po 1 m² mjesečno.

   

2. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.

 

II. Natjecati se mogu fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

 

III. PONUDA MORA SADRŽAVATI

a) ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, prebivalište, odnosno sjedište ponuditelja te OIB za fizičke i pravne osobe,

b) oznaku poslovnog prostora za koji se dostavlja ponuda,

c) visinu ponuđene zakupnine,

d) potpis ponuditelja i pečat za pravnu osobu i obrtnika.

 

Uz ponudu se kao dokaz sposobnosti natjecatelja prilaže:

1. Dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu (ako je istima dozvoljeno natjecanje),

2. Za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi (za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje),

3. Potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,

4. Potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,

5. Bilanca, račun dobiti i gubitka, ili pregled primitaka i izdataka odnosno odgovarajući financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog objekta,

6. BON-2 ili SOL 2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe.

 

IV. Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:

-           ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora o zakupu javne površine,

-           ima nepodmiren dug prema Gradu Ivanić-Gradu po bilo kojoj osnovi,

-           se vodi kao dužnik u službenim evidencijama koje vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava,

-           je pravna osoba, koja nije solventna,

-           ponudu nije podnio u roku, odnosno čija ponuda nije potpuna ili ne ispunjava uvjete iz natječaja.

 

V. Ponuditelj je uz ponudu dužan položiti jamčevinu u dvostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine u korist proračuna Grada Ivanić-Grada, IBAN: HR3323600001815800006, model 68, s pozivom na broj: 7242-OIB, sa naznakom „Jamčevina za zakup“.

Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

VI. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Navedene osobe ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su već jednom po provedenom natječaju ostvarile to pravo. Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu na temelju prava prvenstva neće se odobriti zajednički zakup, niti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup.

VII. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine.

VIII. Ponude za natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“ na adresu Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad ili predajom na urudžbeni zapisnik Grada Ivanić-Grada. Ponude će se otvarati 12. kolovoza 2021. u 11,00 h.

IX. O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za predmetni poslovni prostor.

Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Pored zakupnine zakupnik je dužan plaćati sve troškove vezane za korištenje poslovnog prostora (troškove električne energije, struje, vode, plina kao i svaki drugi trošak koji se odnosi na navedeni poslovni prostor).

Poslovi prostor predaje se zakupniku u stanju utvrđenom ugovorom.

X. Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

XI. Dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Ovaj javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, na službenoj Internet stranici Grada Ivanić-Grada i putem lokalne radio stanice.

XII. Rok za podnošenje pisanih ponuda na javni natječaj je 8 dana od dana objave.

                                                                                         

                                                                    GRADONAČELNIK

                                                                                       Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: