30.03.2021.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu javne površine u zakup radi postave terase ugostiteljskog objekta

Na temelju članka 64. do članka 67. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 06/13), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 01/21) i Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu javne površine u zakup (KLASA:022-05/21-01/33 URBROJ:238/10-02-01/2-21-2 od dana 25. ožujka 2021.) radi postave terase Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu javne površine u zakup radi postave terase ugostiteljskog objekta

 

  1. PREDMET ZAKUPA

 

1. a) javna površina na dijelu k.č.br. 4046, k.o. Ivanić-Grad, ispred kč.br. 2004, k.o. Ivanić-Grad, na Trgu Vladimira Nazora

b) namjena:  postava ugostiteljske terase ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta

c) površina: 40 m2

d) rok zakupa: 1 godina

e) početni iznos zakupnine: 20,00 kn po 1 m² mjesečno;

 

2. Ugovor o zakupu javne površine sklapa se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.

 

II. Natjecati se mogu fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

 

III. PONUDA MORA SADRŽAVATI

a) ime i prezime, odnosno naziv ponuđača, prebivalište, odnosno sjedište ponuđača te OIB za fizičke i pravne osobe,

b) presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu i fizičku osobu – obrtnika,

c) oznaku lokacije za koju se podnosi ponuda,

d) visinu ponuđene mjesečne zakupnine po m²,

e) potpis ponuđača i pečat za pravnu osobu i obrtnika.

 

Uz ponudu se kao dokaz sposobnosti natjecatelja prilaže:

1. Dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu (ako je istima dozvoljeno natjecanje),

2. Za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi (za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje),

3. Potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,

4. Potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,

5. Bilanca, račun dobiti i gubitka, ili pregled primitaka i izdataka odnosno odgovarajući financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog objekta,

6. BON-2 ili SOL 2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe.

 

IV. Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:

-       ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora o zakupu javne površine,

-       ima nepodmiren dug prema Gradu Ivanić-Gradu po bilo kojoj osnovi,

-       se vodi kao dužnik u službenim evidencijama koje vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava,

-       je pravna osoba, a koja nije solventna,

-       ponudu nije podnio u roku, odnosno čija ponuda nije potpuna ili ne ispunjava uvjete iz natječaja.

 

V. Ponuditelj je uz ponudu dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine u korist proračuna Grada Ivanić-Grada, IBAN: HR3323600001815800006, model 68, s pozivom na broj: 7242-OIB.

Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

 

VI. Ponude za natječaj se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARATI -  NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVU TERASE“ na adresu Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1,  Ivanić-Grad. Rok za podnošenje pisanih ponuda na javni natječaj je 8 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Ponude će se otvarati 09. travnja 2021. u 13,00 h.

 

VII. O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada pridržava pravo ne odabrati nijednu ponudu.

 

VIII. Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

 

IX. Dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti, Park  hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

 

X. Ovaj javni natječaj bit će objavljen na Obiteljskom radiju Ivanić, na oglasnoj ploči Grada Ivanić – Grada i na Internet stranici Grada Ivanić – Grada.

 

 

GRADONAČELNIK

                                                                                       Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: