22.11.2021.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku 2021./2022. godinu

Na temelju članka 1. i 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/17), a u skladu s Zaključkom gradonačelnika Grada Ivanić-Grada od 19. studenoga 2021. godine (KLASA: 022-05/21-01/122, URBROJ: 238/10-02-01-02/2-21-4), Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada objavljuje

 

Javni poziv

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku 2021./2022. godinu

 

I.

Grad Ivanić-Grad osnivač je Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, javne predškolske ustanove koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada.

Zbog stalnog rasta potreba djece za redovitim cjelodnevnim programom predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području Grada Ivanić-Grada i nedovoljnih smještajnih kapaciteta Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad je od 2014. godine započeo sa sufinanciranjem redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi koji se provodi i u dječjem vrtiću drugog osnivača na području Grada Ivanić-Grada.

 

II.

Grad Ivanić-Grad će sufinancirati redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi u vrtićima drugih osnivača za dijete s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada čiji jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Ivanić-Grada najmanje šest mjeseci prije podnošenja mjesečnog zahtjeva za sufinanciranje.

 

III.

Ekonomsku cijenu redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi u vrtićima drugih osnivača Grad Ivanić-Grad će sufinancirati iz proračuna Grada Ivanić-Grada za ukupno najviše 34 djeteta s mjesečnim iznosom kojim Grad Ivanić-Grad sufinancira po djetetu ekonomsku cijenu redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću Ivanić-Grad i to:

 

- jednu mješovitu jasličku 10-satnu skupinu s redovitim cjelodnevnim boravkom

- jednu mješovitu vrtićku 10-satnu skupinu s redovitim cjelodnevnim boravkom.

 

IV.

Grad Ivanić-Grad će sredstva iz točke III. isplaćivati mjesečno na žiro-račun dječjeg vrtića drugog osnivača temeljem mjesečnog zahtjeva za sufinanciranje kojeg dječji vrtić drugog osnivača dostavlja u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada do 5. u mjesecu za prethodni mjesec, a u skladu s Ugovorom o sufinanciranju u 2022. godini kojeg će Grad Ivanić-Grad sklopiti s odabranim dječjim vrtićom drugog osnivača.

U prilogu mjesečnog zahtjeva za sufinanciranje dječji vrtić drugog osnivača će obvezno dostavljati:

1. popis upisane djece prema vrsti programa koji koriste i adresama prebivališta, 

2. mjesečnu evidenciju o prisutnosti djece s brojem dana korištenja usluge vrtića za prethodni mjesec za pojedino dijete, ovjerenu potpisom ovlaštene osobe,

3. primjerak sklopljenog ugovora s roditeljima/skrbnicima/udomiteljima djeteta,

4. uvjerenje o prebivalištu djeteta na području Grada Ivanić-Grada,

5. uvjerenje da jedan roditelj/skrbnik/udomitelj djeteta ima prebivalište na području Grada Ivanić-Grada najmanje šest mjeseci prije dana podnošenja mjesečnog zahtjeva za sufinanciranje, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja mjesečnog zahtjeva za sufinanciranje.

Ugovor i dokaze iz prethodnog stavka odabrani dječji vrtić drugog osnivača dostavlja u prilogu prvog mjesečnog zahtjeva za sufinanciranje, odnosno u prilogu svakog mjesečnog zahtjeva u kojem je došlo do promjena koje utječu na iznos sufinanciranja za određeni mjesec.

Za mjesec u kojem je dijete boravilo u dječjem vrtiću drugog osnivača manje od 5 (pet) dana, iznos sredstava za sufinanciranje za to dijete umanjuje se za 50% za taj mjesec.

Mjesečni zahtjev za sufinanciranje odabrani dječji vrtić drugog osnivača dostavlja na propisanim obrascima Grada Ivanić-Grada

 

V.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na ovaj Javni poziv u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija.

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području Grada Ivanić-Grada, a koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Ivanić-Grada i koji su poštovali odredbe ranije sklopljenih ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja.

Prijavu na javni poziv prijavitelj obavezno podnosi putem zemaljske pošte.

Prijavitelj je dužan prijavnicu nakon ispunjavanja vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju poštom dostaviti Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

Prijava se smatra valjanom ako je pravovremeno podnesena na prijavnici koja čini sastavni dio ovog Javnog poziva s potpunom dokumentacijom. Dopunjena dokumentacija uz prijavu na javni poziv može se razmatrati samo ukoliko postoje objektivni razlozi za njezinu dostavu izvan roka utvrđenog za podnošenje prijava.

 

VI.

Sve dostavljene prijave obradit će i ocijeniti Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada sukladno:

 • Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
 • Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08 i 90/10)
 • Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)
 • Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 83/01)
 • Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine, broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 82/01)
 • Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 114/02 i 63/19)
 • Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Narodne novine, broj 5/15).

Uz popunjeni obrazac prijavnice potrebno je priložiti sljedeće dokumente: 

 1. Izvadak iz registra Trgovačkog suda ne stariji od 6 mjeseci,
 2. Rješenje Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije o odobrenju provođenja programa,
 3. Financijsko izvješće za 2020. godinu koje je predano u FINA-u s pripadajućim bilješkama,
 4. Preslika suglasnosti nadležnog ministarstva za provedbu verificiranih programa,
 5. Preslika Rješenja sanitarne i prosvjetne inspekcije u pedagoškoj godini 2020./2021., odnosno Izjava da nije bilo inspekcije,
 6. Preslika ugovora o pripremi hrane, preslika primjera jelovnika (za jedan mjesec pedagoške godine 2020./2021.),
 7. Certifikat ili drugi dokaz o verifikaciji implementiranog HACCP sustava,
 8. Adresa mrežnih stranica dječjeg vrtića, fotografija oglasne ploče u dječjem vrtiću odnosno dokaz da na drugi prikladni način dječji vrtić obavještava javnost o svom radu.

 

VII.

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Grada Ivanić-Grada.
Rok za podnošenje prijave je do 3. prosinca 2021. godine.
Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Prilog: Prijavnica na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku 2021./2022. godinu

  

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ GRAD

 

 

KLASA: 601-01/21-01/2                                                            Privremena  pročelnica:

URBROJ: 238/10-02-01-02/2-21-2                             

Ivanić-Grad, 22. studenoga 2021.                                              Marina Šiprak, dipl.iur.

PREUZMITE DOKUMENTE: