30.11.2021.

SAZIV 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021)

 

S A Z I V A M

4. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 06. prosinca 2021. godine s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održane dana 29. rujna 2021. godine.

Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

0. Aktualni sat

- Informacija komunalnog redarstva o izvršenim nalozima u periodu od posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru drugog podpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: vijećnici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

izvjestitelj: Željko Pongrac, predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

 

2. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2020. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Sandra Abramović, voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje

 

3. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Roda za pedagošku 2020./2021. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj:  gradonačelnik

izvjestiteljica: Maja Rodić Škondro, ravnateljica Dječjeg vrtića Roda

 

4. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Visoke škole Ivanić-Grad za 2020. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj: doc.dr.sc. Mile Marinčić, dekan Visoke škole Ivanić-Grad

 

5. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad za 2020. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj:  gradonačelnik

izvjestiteljica: Ivana Bajt, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad

 

6. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Gradske zajednice športskih udruga Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj:  gradonačelnik

izvjestitelj: Igor Mužina, glavni tajnik Gradske zajednice športskih udruga Grada Ivanić-Grada

 

7. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2020. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj: Dražen Hlad, direktor trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o.

 

8. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija IGRA d.o.o. za 2020. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj: Valentin Gadža, direktor trgovačkog društva Razvojna agencija IGRA d.o.o.

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju:

A) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

B) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj:    Mario Biršić, viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2021. do 2027. godine

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu 

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja poljoprivrede na području grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2021. do 2027. godine

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu 

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora br. 2021/006919 o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade

predlagatelj:  gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada

predlagatelj:  gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

izvjestitelj:    Željko Brezovečki, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

izvjestitelj:    Željko Brezovečki, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova

izvjestitelj: Ivica Kozjak, predsjednik Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova

 

17. Razno

 

Vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice moli se da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na broj telefona +385 (0)1 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21) rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

Primjena posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja:

Sukladno odredbama Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Narodne novine, broj 121/21), prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moguće je isključivo uz predočenje EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19 odnosno testiranju na virus SARS-CoV-2, službenoj osobi Grada Ivanić-Grada.

 

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: