31.08.2022.

Proglašena prirodna nepogoda suša za područje Grada Ivanić-Grada

Odlukom o proglašenju prirodne nepogode suša KLASA: 921-01/22-02/02, URBROJ: 238-03-22-02 od 30. kolovoza 2022. godine, župan Zagrebačke županije proglasio je na području Grada Ivanić-Grada prirodnu nepogodu izazvanu sušom kojom je nanijeta velika šteta u poljoprivredi u razdoblju svibanj -  kolovoz 2022. godine.

Šteta se prijavljuje isključivo na propisanom obrascu PN u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 7. rujna 2022. godine.

Štetu možete  prijaviti elektroničkom poštom na e-mail adresu: [email protected] ili osobnom dostavom u gradsku upravu Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, obavezno na popunjenom Obrascu PN, zaključno s danom 07. rujna 2022.godine.

 

_____________________________________________________________________

 

KLASA: 921-01/22-02/02

URBROJ: 238-03-22-02

Zagreb, 30. kolovoza 2022.

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine", 16/19), članka 40. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije" broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13, 5/18, 14/18, 18/18-pročišćeni tekst, 3/20, 23/20, 6/21 i 10/21-proćišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada župana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije" broj 26/09, 01/11, 31-11/13 i 20/17) Župan Zagrebačke županije, dana 30. kolovoza 2022. godine, donosi

ODLUKU

o proglašenju prirodne nepogode suša

I.

Proglašavam prirodnu nepogodu na području općina Preseka, Brdovec, Brckovljani, Pokupsko, Kravarsko, Gradec, Orle, Klinča Sela, Križ, Farkaševac, Rugvica, Bedenica, Dubrava, Rakovec, Pušća i Jakovlje, gradova Vrbovec, Sveta Nedelja, Velika Gorica, Sveti Ivan Zelina, Samobor i Ivanić - Grad kojom je nanijeta velika šteta u poljoprivredi u razdoblju svibanj - kolovoz 2022. godine.

II.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine" broj 16/19) obvezuju se gradska/općinska povjerenstva unijeti prve procjene štete u Registar šteta, u Zakonom propisanom roku.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije".

 

ŽUPAN

mr.sc. Stjepan Kožić, dipl.ing.

PREUZMITE DOKUMENTE: