16.02.2022.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu javne površine u zakup radi postave kioska

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članaka 64. – 80. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/13 i 07/21), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21), Odluke Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada o raspisivanju javnoga natječaja za dodjelu javne površine u zakup radi postave kioska (KLASA: 024-05/22-11/13, URBROJ: 238-10-03-03/3-22-8 od 10. veljače 2022. godine), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada raspisuje sljedeći

 

J A V N I    N A T J E Č A J

ZA DODJELU JAVNE POVRŠINE U ZAKUP

RADI POSTAVE KIOSKA

 

I.

Predmet ovoga Javnoga natječaja dodjela je dijela javne površine u zakup radi postave kioska površine 7,5 m², na Trgu Vladimira Nazora u Ivanić-Gradu, koja se nalazi na k.č. br. 2035, upisanoj u zk. ul. 3698 k.o. Ivanić-Grad Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad.

Namjena djelatnosti koja se može obavljati, je trgovačka ili uslužna. Kiosk treba biti površine 7,5 m² i metalne konstrukcije. Vrijeme na koje se lokacija dodjeljuje je pet (5) godina. Početni iznos zakupnine koja se traži, je 30,00 (trideset) kuna po 1 m² mjesečno.

 

II.

Pravo sudjelovanja u ovome Javnome natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

 

III.

Pisana ponuda obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište, odnosno sjedište ponuditelja, OIB fizičke, odnosno pravne osobe, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju;

2. oznaku lokacije za koju se podnosi ponuda;

3. visinu mjesečne zakupnine po 1 m² koja se nudi, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne zakupnine koja se traži u ovome Natječaju;

4. djelatnost koja će se obavljati u kiosku;

5. vrstu i specifikaciju kioska;

6. potpis ponuditelja (a za pravnu osobu i obrtnika i pečat).

 

IV.

Uz ponudu se kao dokaz sposobnosti natjecatelja prilaže:

1. preslika osobne iskaznice za domaću fizičku osobu i za fizičku osobu - obrtnika,

2. za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućega registra, ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo;

3. potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu, a, u slučaju da je ponuditelj pravna osoba, da i trgovačka društva povezana sa ponuditeljem u smislu članka 473. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15 i 40/19), kao i osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i povezanih trgovačkih društava u smislu čl. 41. - 43. istoga Zakona, nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu;

4. potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja;

5. BON-2 ili SOL-2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe;

6. dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

V.

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:

-     ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora o zakupu javne površine,

-     ima nepodmiren dug prema Gradu Ivanić-Gradu po bilo kojoj osnovi.

 

VI.

Ponude za natječaj dostavljaju se poštom preporučeno ili se predaju neposredno Gradu Ivanić-Gradu u zatvorenoj omotnici sa napomenom: „Ne otvarati – natječaj za lokaciju za postavu kioska“, na adresu Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad.

Rok za podnošenje pisanih ponuda na ovaj Javni natječaj je osam (8) dana od dana objave istoga.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

VII.

Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu od utvrđenoga početnog iznosa zakupnine iz ovoga Javnoga natječaja.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Grada Ivanić-Grada koji se vodi u Zagrebačkoj banci d.d., IBAN: HR3323600001815800006, model 68, poziv na broj 7242-OIB, sa naznakom „Jamčevina za natječaj – zakup javne površine“.

Odabranome ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos zakupnine, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.

 

VIII.

Najpovoljnija ponuda je ona koja, uz ispunjenje uvjeta iz ovoga Javnoga natječaja, sadrži najviši iznos zakupnine.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude isti iznos zakupnine, usmenim će se nadmetanjem između tih ponuditelja utvrditi najpovoljnija ponuda.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu ima dosadašnji zakupnik ako udovoljava svim uvjetima ovoga Javnoga natječaja, sudjeluje u njemu i prihvati najveći ponuđeni iznos zakupnine, i to samo pod uvjetom da je uredno ispunjavao obveze iz ugovora o zakupu kojega je imao zaključenoga sa Gradom Ivanić-Gradom.

 

IX.

Odluku o izboru najpovoljnijega ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.

O rezultatima izbora obavijestit će se svi ponuditelji u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

X.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor sa Gradom Ivanić-Gradom u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana konačnosti odluke Gradonačelnika o izboru najpovoljnijega ponuditelja.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

Ugovor o zakupu javne površine sklapa se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustanka od ponude ili odbijanja sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine u cijelosti.

Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenome roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tome slučaju donijeti Odluka o izboru prvoga sljedećega najpovoljnijega ponuditelja.

 

XI.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

U tome se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

 

XII.

Smatra se da je ponuditelj podnošenjem ponude na ovaj Javni natječaj, koja sadrži njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu Gradu Ivanić-Gradu za prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim stranicama i u Službenome glasniku Grada Ivanić-Grada, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

 

XIII.

Ovaj Javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada i putem lokalne radio stanice.

 

                                                                                          GRADONAČELNIK:

                                                                                          Javor Bojan Leš, dr.vet.med.                                       

PREUZMITE DOKUMENTE: