20.01.2022.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - osiguranje imovine, osiguranje osoba i osiguranje odgovornosti

KLASA: 406-07/22-03/1

URBROJ: 238-10-05/2-22-2

Ivanić-Grad, 20. siječnja 2022. godine

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

1. OPĆI PODACI

1.1. PODACI O NARUČITELJU:

 

Naziv Naručitelja: Grad Ivanić-Grad

 Adresa/sjedište Naručitelja: Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad

 OIB: 52339045122,

 Broj telefona: 01/2831-360

 Broj telefaksa: 01/2881-678

 Internetska adresa: www.ivanic-grad.hr

 Adresa elektroničke pošte: [email protected]

1.2. KOMUNIKACIJA NARUČITELJA I GOSPODARSKIH SUBJEKATA

 

Kontakt osoba: Vidosava Hrvojić

Broj telefona: 01/2831-377

Broj telefaksa: 01/2881-678

Adresa elektroničke pošte: [email protected]     

 

U ovom postupku nabave naručitelj koristi stručnu pomoć društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju Euro posredovanje d.o.o., Gradišćanska 30, Zagreb. Naručitelj je za usluge posrednika u osiguranju angažirao društvo Euro posredovanje d.o.o., kao društvo za posredovanje u osiguranju koje je ovlašteno za obavljanje poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju, pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje za cijelo vrijeme trajanja Ugovora. Euro posredovanje d.o.o., Zagreb ovlašten je za davanje objašnjenja o tehničkim specifikacijama iz ove dokumentacije o nabavi. Poslove posredovanja u osiguranju Euro posredovanje d.o.o. će obaviti bez prava na naknadu od javnog naručitelja i/ili osiguranika. Kao osnovica za izračun provizije uzima se cijena usluge koja se nabavlja (bez PDV-a i posebnih poreza).

Sukladno članku 435. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 30/15, 112/18, 63/20, 133/20), društvo za posredovanje u osiguranju odnosno posrednik u osiguranju pravo na naknadu stječe od osiguravatelja i to početkom važenja ugovora o osiguranju. U cilju osiguravanja uvjeta Ponuditeljima da mogu podnijeti usporedive ponude, odnosno da mogu izračunati cijene bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji (sukladno člancima 4. i 200. ZJN 2016), Naručitelj daje informaciju: posrednik u osiguranju – EURO POSREDOVANJE d.o.o., primjenjuje jedinstvenu bruto naknadu (u koju su uključeni svi porezi, prirezi, doprinosi i eventualna sva ostala davanja po bilo kojoj zakonskoj osnovi) za obavljene poslove posredovanja, prema svim osiguravateljima od 15%  za sve vrste osiguranja.

1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:      47/2022

1.4. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

Naručitelj provodi postupak prikupljanja ponuda jednostavne nabave s namjerom sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom za usluge osiguranja. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 HRK bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 HRK bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Naručitelj provodi postupak jednostavne nabave sukladno odredbama Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 4/2017.)

1.5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:       199.000,00  kuna (bez PDV-a)

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. OPIS PREDMETA NABAVE

Osiguranje imovine, osiguranje osoba i osiguranje odgovornosti sukladno Tehničkoj specifikaciji usluge koja se nalazi u prilogu Poziva za dostavu ponuda i čini njegov sastavni dio.

Ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio svoje ponude, dostaviti Opće, posebne i dodatne uvjete kao i sve pripadajuće klauzule i/ili dodatke za tražene vrste osiguranja i rizike u okviru traženih vrsta, a kako bi Naručitelj imao mogućnost uvida u iste za vrste osiguranja koje su predmet ovog nadmetanja. Opći, posebni i dodatni uvjeti te klauzule i dodatci primjenjivati će se ako nisu u suprotnosti s odredbama Tehničkih specifikacija i pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Ako su bilo koje odredbe Općih, posebnih i dodatnih uvjeta te klauzula ili dodataka osiguravatelja povoljnije od navedenih u ovom postupku nabave (tehničkoj specifikaciji naručitelja) odnosno cjelokupnoj dokumentaciji, primjenjuju se one povoljnije za Naručitelja.

Ponuditelji su također obvezni dostaviti Informacije ugovaratelju osiguranja (ako iste nisu sadržane u okviru uvjeta osiguranja), sukladno čl. 380. Zakona o osiguranju (NN 30/15, 112/18).

2.2.  OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE AKO JE PREDMET NABAVE PODIJELJEN NA GRUPE

Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Ponuditelji su obavezni ponuditi usluge za cjelokupan predmet nabave.

2.3.  KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Količina predmeta nabave određena je u Specifikaciji usluge koja se nalazi u Prilogu 2. Poziva za dostavu ponuda i čini njegov sastavni dio. Ostvarena količina za vrijeme trajanja ugovora može biti veća ili manja od specificirane količine, no ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

2.4. MJESTO OBAVLJANJA USLUGE

Od Ponuditelja se traži pružanje usluga prema Tehničkoj specifikaciji koja se nalazi u prilogu Poziva za dostavu ponuda i čini njegov sastavni dio.

2.5. ROK TRAJANJA UGOVORA

Naručitelj predviđa sklapanje ugovora za usluge osiguranja na razdoblje od 1 (jedne) godine počevši od 01.02.2022. uz mogućnost prekida polica osiguranja na „pro rata temporis“ bazi prije isteka odnosno po datumu izvršnosti odluke o odabiru objedinjene nabave za usluge osiguranja.

 

3. RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA

OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da je:

 gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

a)         sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

–          članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (Kaznenog zakona)

–          članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06,  110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

b)         korupciju, na temelju

–          članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

–          članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06,  110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

c)         prijevaru, na temelju

–          članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

–          članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97,  27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

d)         terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

–          članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

–          članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

e)         pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

–          članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

–          pranje novca (članak 279.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

f)         dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

–          članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

–          članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98,  50/00,  129/00, 51/01,  111/03,  190/03, 105/04,  84/05,  71/06, 110/07,  152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1. podtočaka a) do f) ove Dokumentacije o nabavi i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka a) do f) Direktive 2014/24/EU.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz čl. 251. st. 1. Zakona o javnoj nabavi oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Nepostojanje osnove za isključenje iz točke 3.1. dokazuje se za gospodarski subjekt i za osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta

3.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obaveza.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokumenta iz točke 2. ovog stavka. 

3.3. Ako dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata, naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi Naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

 

4.  UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog  odgovarajućeg  registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta,  ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela iz kojeg je razvidno da je ponuditelj registriran za izvršenje predmeta nabave.

 

5. PODACI O PONUDI

5.1. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

-          dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja

-          dokazi sposobnosti

-          popunjen i potpisan Troškovnik

-          popis svih sastavnih dijelova i priloga

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, a iznimno ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti to nije moguće, izrađuje se u dva ili više dijelova. Uvezuje se jamstvenikom na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, u sadržaju ponude navodi se od koliko dijelova se ponuda sastoji. Stranice ponude označavaju se brojevima, na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji slijedi iza rednog broja s kojim je završio prethodni dio.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (prekriženi, a ne premazani korekturnim lakom), te moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

5.2. DOSTAVA PONUDE 

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja.

Za slučaj predaje u pisanom obliku osim adrese Naručitelja, na omotnici mora biti naznačeno:

-       naziv i adresa ponuditelja:

-       evidencijski broj nabave:

-       naziv predmeta nabave:

-       naznaka „NE OTVARAJ!“

Ponuda se može dostaviti poštom preporučeno ili osobno predati na službeni protokol naručitelja  i to najkasnije do 25. siječnja 2022. godine.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Naručitelj će na zatvorenoj omotnici ubilježiti redni broj, datum i vrijeme zaprimanja.

5.3. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda nije javno, a obavit će se najkasnije pet radnih dana nakon isteka roka za dostavu ponuda. Ponude će otvarati ovlašteni članovi povjerenstva Naručitelja.  Ponude koje ne stignu u propisanom roku i u propisano vrijeme neće se otvarati i vraćaju se Ponuditeljima. 

5.4. POSTUPAK OTVARANJA, PREGLEDA I OCJENE PONUDA I PRAVILA DOSTAVE DOKUMENATA

U postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može pozvati Ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim u Pozivu uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti. Sve tražene dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su Ponuditelji dostavili, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od Ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata. Ukoliko Ponuditelj u navedenom roku ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike Naručitelj će odbiti njegovu ponudu.  

5.5. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora i izražava se u hrvatskim kunama.

Jedinična cijena izražena u Troškovniku je fiksna i nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora. Cijena ponude piše se brojkama. Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno, a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a.

Svi troškovi i popusti ne iskazuju se posebno nego su uračunati u cijenu ponude.

5.6. KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Kriteriji za odabir ponude je najniža cijena

5.7.      OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda neće biti javno.

5.8.      ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.         

Plaćanje premije osiguranja je obročno – 4 obroka, u roku od 30 dana od dana zaprimanja e-računa.

Prvi obrok plaća se u navedenom roku temeljem e-računa koji će odabrani ponuditelj ispostaviti po potpisu Ugovora o osiguranju (polica osiguranja).

5.9.      ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude ne smije biti kraći od 90 dana od datuma otvaranja ponude.

Naručitelj može zatražiti primjereno produljene roka valjanosti ponude.

Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave, prije ili nakon isteka roka za dostavu ponuda, bez posebnog pisanog obrazloženja sukladno članku 11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 4/2017).

PREUZMITE DOKUMENTE: