28.07.2022.

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za pružatelje elektroničkih publikacija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2022. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21,04/22), a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava elektroničkim medijima, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 27. srpnja 2022. godine sljedeći

 

ZAKLJUČAK

o dodjeli financijskih sredstava za pružatelje elektroničkih publikacija
od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2022. godini

 

Temeljem provedenog Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Ivanić- Grad u 2022. godini (KLASA: 614-05/22-01/2, URBROJ: 238-10-03/1-22-1, od 31. svibnja 2022. godine) dodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 72.000,00 kuna

 

Red. br.

Naziv prijavitelja

Naziv programskog sadržaja

Iznos

1.

01 Portal j.d.o.o.

Medijsko praćenje i informiranje građana o aktivnostima Grada Ivanić-Grada

21.000,00

2.

Ferotehnik d.o.o.

Vijesti iz grada

33.000,00

Video vijesti

18.000,00

 

II.

Odobrena sredstva isplatit će se iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu, pozicija R0245-2.

III.

S navedenim prijaviteljima iz točke I. ovog Zaključka sklopit će se Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se urediti međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Ivanić-Grada.

IV.

Prijavitelj ima pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od objave ovog Zaključka na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-qrad.hr.

O prigovoru odlučuje gradonačelnik Grada Ivanić-Grada.

V.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama i u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK

KLASA: 024-05/22-11/83

URBROJ: 238-10-03/1-22-1

Ivanić-Grad, 27. srpnja 2022.

Gradonačelnik

Javor Bojan Leš

PREUZMITE DOKUMENTE: