24.06.2022.

JAVNI NATJEČAJ (Referent – komunalni redar i Viši stručni suradnik za gospodarstvo)

KLASA: 112-03/22-01/2

URBROJ: 238-10-03-03/3-22-1

Ivanić-Grad, 7. lipnja 2022.

 

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

1.    za prijam u službu na radno mjesto: 2.1.7. Referent – komunalni redar u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. ZSN-a: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnoga mjesta na koje se osoba prima te sljedeće posebne uvjete:

-    srednja stručna sprema tehničke ili opće struke četverogodišnjega trajanja,

-    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-    položen državni ispit,

-    položen vozački ispit B kategorije,

-    znanje rada na osobnom računalu,

-    završen program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova

     prometnoga redara.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

U službu može biti primljena osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

U službu može biti primljena osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nije završila program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova prometnoga redara i o istome položila ispit, ali je dužna polaziti i završiti program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova prometnoga redara te o istome položiti ispit kada i ako ju na to uputi poslodavac.

 

 

2.    za prijam u službu na radno mjesto: 2.2.2. Viši stručni suradnik za gospodarstvo u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. ZSN-a: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnoga mjesta na koje se osoba prima te sljedeće posebne uvjete:

-    magistar prava,

-    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-    položen državni ispit,

-    poznavanje engleskoga jezika,

-    znanje rada na osobnom računalu.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

U službu može biti primljena osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj potrebno je priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan),

– presliku domovnice ili osobne iskaznice,

– presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj struci i stupnju obrazovanja,

– presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu,

– presliku uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnoga redara (za osobe koje se javljaju na natječaj za prijam u službu na radno mjesto 2.1.6. Viši referent – komunalni redar),

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana,

– presliku ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,

– vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta na koje se osoba prima, pribavit će se naknadno.

 

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovome Javnome natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Akademski ili stručni nazivi, odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj 107/07 i 118/12), izjednačeni su s akademskim nazivima kao oznakom stručnih uvjeta iz ovoga Javnoga natječaja, sukladno zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnim propisima, dužna se je u prijavi na Javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) ili sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) ili sukladno člancima 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovoga Javnoga natječaja, priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovoga Javnoga natječaja, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na Javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovoga Javnoga natječaja, neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest, u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovoga Javnoga natječaja.

Postupak prijma obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Na mrežnoj stranici Grada Ivanić-Grada: www.ivanic-grad.hr te na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad objavit će se pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na navedenoj mrežnoj stranici bit će dostupan opis poslova te podaci o plaći radnoga mjesta na koje se osoba prima.

Prijave na ovaj Javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, u roku od 15 dana od dana objave ovoga Javnoga natječaja u Narodnim novinama, sa naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu – ne otvarati“.

O rezultatima Javnoga natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Prijavom na ovaj Javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj u svrhu izbora kandidata, kao i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

 

 PROČELNIK:

                                                                                        Dražen Hlad, dipl.ing.građ.

PREUZMITE DOKUMENTE: