21.03.2022.

IZVJEŠĆE o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - cesta Poljana

KLASA: 406-07/22-03/2

URBROJ:238-10-05/3-21-4

Ivanić-Grad, 21. ožujka  2022.

                               

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Naručitelj:  Grad Ivanić-Grad

                   Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad

                   OIB: 52339045122

 

Evidencijski broj nabave: 17/2020

Predmet nabave: Nabava radova na izgradnji produžetka ceste i pješačkih staza u Ivanić-Gradu, na k.č.br. 3343/6, k.o. Ivanić-Grad (naselje Poljana)

 

Na temelju članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 9. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20), Naručitelj Grad Ivanić-Grad  je objavio, putem sustava elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN), prijedlog dokumentacije za nabavu nabave radova na  izgradnji produžetka ceste i pješačkih staza u Ivanić-Gradu, na k.č.br. 3343/6, k.o. Ivanić-Grad (naselje Poljana) s opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršavanje ugovora, s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Postupak prethodnog savjetovanja se provodio u razdoblju od 10.03.2022. godine  do 17.03.2022. godine.

Naručitelj u tijeku savjetovanja nije zaprimio niti jednu primjedbu ili prijedlog, te nije održao niti jedan sastanak.