16.03.2022.

JAVNI NATJEČAJ za izbor direktora turističke zajednice Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 18. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19, 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 13/22) i članka 23. točka 6. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada („Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada“, broj 05/20), Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada raspisuje

  

JAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKE ZAJEDNICE

GRADA IVANIĆ-GRADA

 

I.

Za direktora Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada može se, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada, imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. završen najmanje stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica),
  2. najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili jedna (1) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
  3. znanje jednog stranog jezika,
  4. znanje rada na osobnom računalu.

 

II.

Osim uvjeta iz točke I. ovog natječaja, za direktora Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada može se imenovati osoba koja ispunjava uvjet da joj pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva i da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici.

 

III.

Za direktora Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete iz točke I. i II. ovog natječaja, ali nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položi stručni ispit.

 

IV.

Direktor Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada imenuje se na vrijeme od četiri (4) godine.

 

V.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovome natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

  

VI.

Akademski i stručni nazivi, odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07, 118/12) izjednačeni su s akademskim i stručnim nazivima iz ovoga natječaja.

 

VII.

Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti sljedeće dokaze:

- životopis,

- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada,
- dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome,

- dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis, odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana) i preslika ugovora o radu, potvrde poslodavca ili drugog dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

- dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici – preslika uvjerenja,

- vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19, 42/20) ovjerena kod javnog bilježnika – u izvorniku.

 

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja prilažu se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika isprave na zahtjev.

 

VIII.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, provest će se prethodna provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta direktora, provjera znanja stranog jezika te poznavanja rada na osobnom računalu (intervju). O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni objavom na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada https://www.tzig.hr/.

 

IX.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je petnaest (15) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada https://www.tzig.hr/ i u „Narodnim novinama“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.

Prijave na natječaj predaju se osobno ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada, Moslavačka ulica 11, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom „Javni natječaj za izbor direktora Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada – ne otvarati“.

  

Turističko vijeće Turističke zajednice

                                                                                  Grada Ivanić-Grada

PREUZMITE DOKUMENTE: