30.03.2022.

JAVNI POZIV za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2022. godini

KLASA: 614-05/22-01/1

URBROJ:  238-10-03/1-22-1

Ivanić-Grad, 30. ožujka 2022.

                                             

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2022. godini (KLASA: 024-05/22-11/32, URBROJ: 238-10-03/1-22-4, od 28. ožujka 2022. godine), gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 30. ožujka 2022. godine raspisuje sljedeći

 

JAVNI POZIV

za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2022. godini

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2022. godini, sukladno članku 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21).

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Ivanić-Grad i stanovnike Grada Ivanić-Grada koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Ivanić-Grad i stanovnike Grada Ivanić-Grada.

 

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti lokalni i regionalni radijski nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:

- imaju sjedište na području Zagrebačke županije,

- imaju koncesiju za područje Zagrebačke županije ili za područje gradova ili općina na području Zagrebačke županije,

- upisani su u Knjigu koncesija pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije: Zagrebačka županija ili područje gradova ili općina na području Zagrebačke županije, najmanje godinu dana prije dana objave ovog Javnog poziva.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

- koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, državnog proračuna ili proračuna Europske unije,

- koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku,

- koji imaju dugovanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Ivanić-Grada.

 

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programskog sadržaja su:

 

KRITERIJ

BROJ BODOVA

1.

Kvaliteta programskog sadržaja od interesa za Grad Ivanić-Grad i stanovnike Grada Ivanić-Grada

0-10

2.

Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Grada Ivanić-Grada), usmjerenost na potrebe i interese stanovnika Grada Ivanić-Grada i uključenost stanovnika u predložene programske sadržaje

0-10

3.

Doseg objava medija s obzirom na pokrivenost područja koncesije radija (slušanost)

0-10

4.

Kapaciteti nakladnika za provedbu programskog sadržaja, dugoročnost i održivost programskog sadržaja

0-10

 

Ukupno:

0-40

 

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno do 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme:

● ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Grada Ivanić-Grada (1 bod)

● poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine s područja Grada Ivanić-Grada (1 bod)

● poticanje gospodarskih aktivnosti na području Grada Ivanić-Grada (1 bod)

● razvoj znanosti, odgoja i obrazovanja na području Grada Ivanić-Grada (1 bod)

● razvoj umjetnosti i sporta na području Grada Ivanić-Grada (1 bod)

● promicanje ravnopravnosti spolova na području Grada Ivanić-Grada (1 bod)

● poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti na području Grada Ivanić-Grada (1 bod)

● poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Grada Ivanić-Grada (1 bod)

● poticanje socijalne uključenosti, osobito populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama, nacionalnih manjina (1 bod)

● zaštita okoliša i ljudskog zdravlja na području Grada Ivanić-Grada (1 bod).

Pravo na dodjelu financijskih sredstava temeljem ovog Javnog poziva mogu ostvariti nakladnici čiji programski sadržaji budu ocijenjeni s minimalno 30 od maksimalno mogućih 50 bodova.

 

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,

2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,

3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje,

4. Izvadak iz Upisnika pružatelja medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,

5. Potvrda nadležne porezne uprave i Grada Ivanić-Grada o nepostojanju duga.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada .

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja koji se obrađuju na Obrascu 2.

 

V. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD IVANIĆ-GRAD, Park hrvatskih branitelja 1, 10 310 Ivanić-Grad

ili osobno u pisarnici Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, 10 310 Ivanić-Grad – prizemlje, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na Javni poziv za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2022. godini – ne otvaraj“.

 

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore navedenom roku, na način i u obliku opisanom u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo one prijave koje su pravodobno podnesene te koje u cijelosti zadovoljavaju uvjete ovog Javnog poziva.

Prijave na Javni poziv neće se vraćati podnositeljima.

 

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA                   

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava donosi gradonačelnik Grada Ivanić-Grada na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava elektroničkim medijima, kojeg imenuje gradonačelnik, a koje će, sukladno kriterijima ovog Javnog poziva, razmotriti i ocijeniti prijave podnesene na Javni poziv.

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava objavit će se na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada .

Prijavitelji imaju pravo prigovora na Zaključak o dodjeli financijskih sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od dana objave Zaključka o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada.

O prigovoru odlučuje gradonačelnik Grada Ivanić-Grada.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će sa Gradom Ivanić-Gradom Ugovor o financiranju proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Ivanić-Grada.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu.

 

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Zaključak o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljene na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada .

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: [email protected].

 

                                                                                            GRADONAČELNIK:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: