07.03.2022.

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada i njihovih zamjenika

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine, broj 41/14),  članka 4. i 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 10/14) te Odluke Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada i njihovih zamjenika (Klasa: 024-05/22-04/2, Urbroj: 238-10-01/22-1) od 01. ožujka 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada objavljuje

 

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada

i njihovih zamjenika

 

I.

Savjet mladih Grada Ivanić-Grada (dalje u tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Ivanić-Grada te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Ivanić-Gradu.

Mladi, koji imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Ivanić-Grada koje u trenutku isticanja kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na vrijeme od tri godine.

 

II.

Kandidate za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih predlažu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidata za izbor člana i zamjenika člana Savjeta mladih neformalna skupina, ona mora biti u Gradu Ivanić-Gradu skupina od najmanje 30 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

 

III.

Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike obavezno sadrži sljedeće podatke:

-       naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja (navesti i kontakt podatke, odnosno email adresu i broj telefona predlagatelja)

-       podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta, email adresa i broj telefona kandidata)

-       obrazloženje prijedloga.

 

IV.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada na adresu Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1.

Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od objave ovog javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada.

Odbor za izbor i imenovanja će utvrditi izvješće i listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih i dostaviti je Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijedloga po javnom pozivu te iste objaviti na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada.

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada će u roku od 60 dana od dostave izvješća i liste kandidata donijeti Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada i njihovih zamjenika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 024-05/22-16/1                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

URBROJ: 238-10-01/22-1

Ivanić-Grad, 02. ožujka 2022.                                    Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: