12.09.2022.

Javno otvaranje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 47/19), objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada od 26.05.2022. (KLASA: 940-01/22-01/8; URBROJ: 238-10-01-22-4) i ispravka Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada od 10.06.2022. ( KLASA: 940-01/22-01/8; URBROJ: 238-10-04-03/2-22-5), Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada objavljuje

OBAVIJEST

o javnom otvaranju ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada, objavljenog na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr  od 26.05. – 11.07.2022. godine provest će se dana 20.09.2022. godine u 15:00 sati u Maloj dvorani POU, Moslavačka 11, Ivanić-Grad.