09.09.2022.

P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu na radno mjesto: 2.1.7. Referent – komunalni redar i na radno mjesto: 2.2.2. Viši stručni suradnik za gospodarstvo

KLASA: 112-03/22-01/2                                                               

URBROJ: 238-10-03-03/3-22-5

Ivanić-Grad, 9. rujna 2022.           

 

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnoga natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu na radno mjesto: 2.1.7. Referent – komunalni redar i na radno mjesto: 2.2.2. Viši stručni suradnik za gospodarstvo, objavljenoga 24. lipnja 2022. godine u Narodnim novinama, broj 72/2022, putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada i na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, objavljuje

 

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu na radno mjesto: 2.1.7. Referent – komunalni redar i na radno mjesto: 2.2.2. Viši stručni suradnik za gospodarstvo

1. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem za radno mjesto: 2.1.7. Referent – komunalni redar kako slijedi:

 

1. IVOR VAJZOVIĆ,

2. MIRKO MANDIĆ.

 

2. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem za radno mjesto: 2.2.2. Viši stručni suradnik za gospodarstvo kako slijedi:

 

1. INES GRDANJSKI,

2. DENIS DUVNJAK,

3. DIJANA SAVIĆ.

 

III. Kandidati navedeni u točkama I. i II. ovoga Poziva, pozivaju se na pisano testiranje i intervju, koji će se održati 15. rujna 2022. godine (četvrtak) u 9:00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Ivanić-Grada, na adresi Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad. Prilikom dolaska potrebno je javiti se na portu.

 

IV. Kandidati koji pristupe testiranju, dužni su predočiti identifikacijsku ispravu.

 

V. Pisano testiranje trajat će 30 minuta.

 

VI. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju, povukao prijavu na natječaj.

 

VII. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnoga broja bodova na pisanom testiranju, i to istoga dana od 10:00 sati.

 

VIII. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu za radno mjesto: 2.1.7. Referent – komunalni redar su sljedeći:

a)    Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18 i   32/20),

b)    Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, broj 153/13),

c)    Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09 i 110/21),

d)    Odluka o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 08/19 i 09/20).

 

IX. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu za radno mjesto: 2.2.2. Viši stručni suradnik za gospodarstvo su sljedeći:

a)    Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18 i 32/20),

b)    Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, broj 93/13, 114/13, 41/14, 57/18 i 138/21),

c)    Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22),

d)    Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09 i 110/21),

e)    Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 95/18),

f)     Statut Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22).

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:

       Dražen Hlad, dipl.ing.građ.

PREUZMITE DOKUMENTE: