21.09.2022.

SAZIV 11. sjednice gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

KLASA: 021-01/21-01/1
URBROJ: 238-10-03/1-22-11
Ivanić-Grad, 21. rujna 2022.
 
Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021)

  
S A Z I V A M
11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 
Sjednica će se održati dana 27. rujna 2022. godine s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.
 
Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održane dana 11. srpnja 2022. godine.
 
Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 
 
D N E V N I   R E D :

 
0.    Aktualni sat
 
-       Informacija komunalnog redarstva o izvršenim nalozima u periodu od posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada
 
1.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Muzeja Ivanić-Grada za 2021. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Rosana Škrgulja, ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada
 
2.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske zajednice športskih udruga Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: gradonačelnik
izvjestitelj: Igor Mužina, glavni tajnik Gradske zajednice športskih udruga Grada Ivanić-Grada
 
3.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2021. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Sanja Radošević, direktorica trgovačkog društva Ivakop d.o.o.
 
4.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom za 2021. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: gradonačelnik
izvjestitelj: Siniša Halaš, direktor trgovačkog društva Ivaplin d.o.o.
 
5.    Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestitelj: Mario Mikulić, direktor trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.
 
6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke odavanju prethodne suglasnosti Komunalnom centru Ivanić-Grad d.o.o. na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestitelj: Mario Mikulić, direktor trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.
 
7.    Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestitelj: gradonačelnik
 
8.    Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
 
9.   Razmatranje prijedloga i donošenje:
 
a)    Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
b)   Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
c)    II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2022. godini
d)   II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
e)    II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
f)     I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2022. godini
g)   II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Ivanić-Grada u 2022. godini
h)   II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu
i)     II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
 
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Sandra Abramović, viša stručna suradnica za prostorno planiranje
 
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju financiranja i izvođenju radova na rekonstrukciji Moguševe ulice  i izgradnji nogostupa (II. faza) u Ivanić-Gradu  
  
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
 
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Ivanić-Grada k.č.br. 3343/69 k.o. Ivanić Grad
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Marina Šiprak, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kupnju nekretnine k.č.br. 2/1 u k.o. Breška Greda

predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Marina Šiprak, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
 
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada za dugoročno zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
 
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odlukeo davanju suglasnosti Muzeju Ivanić-Grada za izdavanje bjanko zadužnica
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
 
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odlukeo kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
 
17. Razno
 
Vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice moli se da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
 
Svoj eventualni izostanak može opravdati na broj telefona +385 (0)1 2831-360.
 
 
Javnost rada Gradskog vijeća:
 
Temeljem članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21) rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.
Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.
Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.
Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.
 
 


  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
 
                                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: