24.02.2023.

OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije utjecaja na okoliš naftno-rudarskjh objekata i eksploatacije ugljikovodika na eksploatacijskim poljima ugljikovodika „Žutica" i „Vezišće", u Zagrebačkoj i Sisačko- moslavačkoj županiji

KLASA: 351-03/23-07/1

URBROJ: 238-18-02/6-23-4

Zagreb, 21. veljače 2023. godine

Na temelju članka 160. i 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i članka 16. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine", broj 64/08), te Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: UP/I-351-03/22-08/09, URBROJ: 517-05-1-1-23-16 od 8. veljače 2023. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije objavljuju

OBAVIJEST
o stavljanju na javnu raspravu
Studije utjecaja na okoliš naftno-rudarskjh objekata i eksploatacije ugljikovodika na eksploatacijskim poljima ugljikovodika „Žutica" i „Vezišće", u Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji

I.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 8. veljače 2023. godine donijelo Odluku KLASA: UP/I- 351-03/22-08/09, URBROJ: 517-05-1-1-23-16 o stavljanju na javnu raspravu Studije utjecaja na okoliš naftno-rudarskih objekata i eksploatacije ugljikovodika na eksploatacijskim poljima ugljikovodika „Žutica" i „Vezišće", nositelja zahvata INA - Industrija nafte d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, izrađivača ovlaštenika Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, Zagreb.

Temeljem navedene Odluke objavljuje se ova obavijest o stavljanju na javnu raspravu predmetne Studije.

II.

Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana održati će se od 6. ožujka do 4. travnja 2023. godine i to:

-    za Zagrebačku županiju:

  • Zagrebačka županija, Ivana Lučića 2a (Eurotower), VI. Kat, Zagreb, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati,

-    za Sisačko-moslavačku Županju:

  • Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka 44, Sisak, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

III.

Uvid u Studiju i ne-tehnički sažetak moći će se obaviti na mjestima i u vrijeme navedeno u točki II. ove Obavijesti.

Uvid u ne-tehnički sažetak Studije moći će se obaviti u:

  • Gradu Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati,
  • Općini Križ, Trg Svetog Križa 5, Križ, radnim danom od 7:00 do 14:00 sati,
  • Općini Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Studija i ne-tehnički sažetak Studije biti će objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja danom početka javne rasprave.

IV.

Javno izlaganje Studije će se održati:

  • za Zagrebačku županiju, u utorak, 14. ožujka 2023. godine, u Dvorani za sastanke 1,

Ivana Lučića 2a (Eurotower), VI. kat, Zagreb, s početkom u 10:30 sati,

• za Sisačko-moslavačku županiju, u četvrtak, 9. ožujka 2023. godine, u Domu INA Rafinerije nafte Sisak, Ante Kovačića 1, Sisak, s početkom u 10:30 sati.

Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u svezi s predmetom javne rasprave u zapisnik.

Vezano uz trenutnu epidemiju Covid-19 virusa u Republici Hrvatskoj, provedba javnog uvida i javnog izlaganja biti će osigurana i provedena sukladno važećim epidemiološkim preporukama.

V.

Na mjestima javnog uvida u Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji biti će izložena jedna cjelovita Studija i jedan ne-tehnički sažetak Studije, knjiga primjedbi, Odluka Ministarstva i Obavijest o stavljanju na javnu raspravu predmetne Studije, a u Gradu Ivanić-Gradu, Općini Križ i Općini Velika Ludina biti će izložen po jedan ne-tehnički sažetak Studije, knjiga primjedbi, Odluka Ministarstva, te Obavijest o stavljanju na javnu raspravu predmetne Studije.

VI.

Mišljenja i primjedbe na Studiju mogu se upisati u knjige primjedbi koje će biti postavljene na mjestima održavanja javnog uvida, mogu se izreći u zapisnik na javnim izlaganjima, te se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave, na adrese:

  • Zagrebačka Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom ,,PUO - eksploatacijska polja Žutica i Vezišće",
  • Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Zagrebačka 44, 44000 Sisak, s naznakom ,,PUO - eksploatacijska polja Žutica i Vezišće".

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani neće biti uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

VII.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu predmetne Studije objaviti će se u Večernjem listu, na oglasnim pločama Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Velika Ludina, te na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Velika Ludina.

 

Ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika

Marija Kuzmić, dipl.ing.građ.

PREUZMITE DOKUMENTE: