16.01.2023.

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grad

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018, 98/2019 i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grad, KLASA: 024-05/23-04/1; URBROJ: 238-10-01/23-1 od 13. siječnja 2023., koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grad na 15. sjednici održanoj 13. siječnja 2023. godine, Grad Ivanić-Grad objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grad

I.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grad na području katastarskih općina, Breška Greda, Caginec, Lepšić, Lijevi Dubrovčak, Posavski Bregi, Prečno, Šarampov, Šumećani, Topolje i Trebovec, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ivanić-Grad za zakup i povrat.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ivanić-Grad predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina za trajne nasade s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno na rok od petnaest (15) godina za ostale vrste proizvodnje s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ivanić-Grad predviđene za povrat daju se u zakup na rok do pet (5) godina za ostale vrste poljoprivredne proizvodnje, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom.

Predmet ovog natječaja jest poljoprivredno zemljište iz Priloga 1. koji sadrži proizvodno tehnološke cjeline (PTC) sa popisom katastarskih čestica (koje čine te proizvodno tehnološke cjeline), njihovim kulturama, površinama i početnim zakupninama.

 

II.

Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.

Povezanim osobama, u smislu Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18,115/18, 98/19 i 57/22, u daljem tekstu: Zakon), a u odnosu na primjenu članka 31. i 36. Zakona smatraju se fizičke i pravne osobe kod kojih jedna osoba (fizička ili pravna) ima većinski vlasnički i/ili osnivački udio ili većinsko pravo odlučivanja u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, a povezanim fizičkim osobama u smislu Zakona smatraju se fizičke osobe koje su bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, kao i njihova djeca te druge osobe koje zajedno žive u istom kućanstvu, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Sudionik javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala ili ne održava poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup smatra se nevažećom.

Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju za zakup od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.

 

III.

1) Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup ima fizička i pravna osoba koja je sudjelovala u javnom natječaju i ostvarila najveći zbroj od ukupno mogućih 100 bodova prema kriterijima:

a) Dosadašnji posjednik:

- koji je u mirnom posjedu zemljišta na temelju isteklog ugovora sklopljenog nakon provedenog javnog natječaja pod uvjetom da provodi sve obveze po isteklom ugovoru - 20 bodova

- koji je u mirnom posjedu zemljišta na temelju isteklog ugovora sklopljenog po odredbama zakona o poljoprivrednom zemljištu pod uvjetom da provodi sve obveze po isteklom ugovoru

- 15 bodova

b) Vrsta poljoprivredne proizvodnje kojom se bavi:

- mliječnim govedarstvom i isporučuje mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili je upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili je upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat i kojem od ukupnog broja krava na gospodarstvu, na dan objave javnog natječaja više od 50% krava pripada mliječnim i/ili kombiniranim pasminama i do objave javnog natječaja ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode objavi javnog natječaja i poljoprivrednih površina u vlasništvu ponuditelja i njegovih povezanih osoba i poljoprivrednih površina u vlasništvu države od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu - 30 bodova

- stočarstvom pri čemu na dan objave javnog natječaja više od 30% uvjetnih grla ponuditelja na javni natječaj i svih povezanih osoba ponuditelja čine ženska rasplodna grla i ženski rasplodni podmladak goveda, ovaca, koza i kopitara ili pri čemu na dan objave javnog natječaja više od 10% uvjetnih grla ponuditelja na javni natječaj i svih povezanih osoba ponuditelja čine ženska rasplodna grla i ženski rasplodni podmladak svinja uz uvjet da ponuditelj i sve njegove povezane osobe do objave javnog natječaja ne ispunjavaju uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode objavi javnog natječaja i poljoprivrednih površina u vlasništvu ponuditelja i njegovih povezanih osoba i poljoprivrednih površina u vlasništvu države od najmanje 1 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu odnosno najmanje 2 ha pašnjaka po uvjetnom grlu odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu - 25 bodova

- trajnim nasadima i/ili proizvodnjom povrća i/ili proizvodnjom šećerne repe i/ili sjemenarstvom i rasadničarstvom na najmanje 20% ukupnih oraničnih i/ili površina pod trajnim nasadima ponuditelja i svih njegovih povezanih osoba upisanih u ARKOD ili se bavi poljoprivrednom proizvodnjom s preradom pri čemu je udio prerađenog primarnog proizvoda u godini koja prethodi godini objave javnog natječaja najmanje 30% - 25 bodova

- kombiniranom ratarskom i stočarskom proizvodnjom uz uvjet da ponuditelj i sve njegove povezane osobe do objave javnog natječaja ne ispunjavaju uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode objavi javnog natječaja i poljoprivrednih površina u vlasništvu ponuditelja i njegovih povezanih osoba i poljoprivrednih površina u vlasništvu države od najmanje 1 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu odnosno najmanje 2 ha pašnjaka po uvjetnom grlu odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu - 25 bodova

- tovnim stočarstvom pri čemu je minimalno 30% ukupnog uzgoja u godini koja prethodi objavi javnog natječaja iz domaćeg uzgoja i do objave javnog natječaja ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke u razdoblju od 12 mjeseci koji prethodi objavi javnog natječaja i poljoprivrednih površina u vlasništvu ponuditelja i njegovih povezanih osoba i poljoprivrednih površina u vlasništvu države od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu - 20 bodova

- ostalim vrstama poljoprivredne proizvodnje - 15 bodova

c) Prebivalište i sjedište ponuditelja:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta kojem je poljoprivreda primarna djelatnost s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koji raspisuju javni natječaj najmanje tri godine prije objave javnog natječaja - 20 bodova

- fizička ili pravna osoba kojoj je poljoprivreda primarna djelatnost i vlasnik je proizvodnog objekta u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koji raspisuju javni natječaj najmanje tri godine prije objave javnog natječaja - 10 bodova

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koji raspisuju javni natječaj najmanje tri godine prije objave javnog natječaja - 12 bodova

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koji graniče s jedinicom lokalne samouprave odnosno Gradom Zagrebom koji raspisuju javni natječaj i pravna osoba koja ima sjedište na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koji raspisuju javni natječaj ili jedinice lokalne samouprave koja graniči s jedinicom lokalne samouprave odnosno Gradom Zagrebom koji raspisuju javni natječaj najmanje tri godine prije objave javnog natječaja - 5 bodova

- fizička ili pravna osoba u rangu mikro ili malih poduzeća koja je vlasnik proizvodnog objekta u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koja raspisuje javni natječaj najmanje tri godine prije objave javnog natječaja - 8 bodova

d) Mladi poljoprivrednik i žene poljoprivrednice:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku objave javnog natječaja nije napunio 41 godinu života - 8 bodova

- većinski vlasnik pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća, s 50% i više vlasničkih prava u pravnoj osobi, kojoj je poljoprivreda primarna djelatnost koji u trenutku objave javnog natječaja nije napunio 41 godinu života - 3 boda

- žena nositeljica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnica poljoprivrednog obrta koja ne pripada kategoriji »mladog poljoprivrednika« - 5 bodova

e)      Obrazovanje i iskustvo u poljoprivredi:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili najmanje jedan zaposleni na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom koji ima visoku ili višu stručnu spremu poljoprivrednog, prehrambeno-tehnološkog ili veterinarskog smjera - 4 boda

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili najmanje jedan zaposleni na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom koji ima najmanje srednju stručnu spremu poljoprivrednog, prehrambeno-tehnološkog ili veterinarskog smjera ili najmanje deset godina radnog iskustva u poljoprivredi - 3 boda

- pravna osoba koja ima najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom koji ima visoku stručnu spremu poljoprivrednog, prehrambeno-tehnološkog ili veterinarskog smjera - 3 boda

f) Ekološki uzgoj i autohtone pasmine:

- ekološki proizvođač na najmanje 25% površina poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD - 5 bodova

- uzgaja hrvatske izvorne zaštićene (autohtone) pasmine najmanje tri godine do objave natječaja - 5 bodova

g) Sudjelovanje u Domovinskom ratu:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja - 5 bodova

- većinski vlasnik pravne osobe, s 50% i više vlasničkih prava u pravnoj osobi, kojoj je poljoprivreda primarna djelatnost koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja - 5 bodova

h) Udruživanje i zapošljavanje:

- poljoprivredni proizvođač član proizvođačke organizacije priznate od strane Ministarstva -

3 boda

- pravna osoba koja ima najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na poslovima poljoprivrede najmanje tri godine prije objave javnog natječaja na svakih 25 ha poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD i ima sklopljen kolektivni ugovor za zaposlenike odnosno fizička osoba koja ima najmanje jednog zaposlenog na puno i neodređeno radno vrijeme na poslovima poljoprivrede najmanje tri godine prije objave javnog natječaja na svakih 25 ha poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD - 3 boda

- pravna ili fizička osoba koja ima najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na poslovima poljoprivrede najmanje tri godine prije objave javnog natječaja na svakih 50 ha poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD - 2 boda

i) Udio izravnih plaćanja u ukupnim prihodima od poljoprivrede:

- prosjek udjela prihoda/primitaka fizičke osobe odnosno pravne osobe po osnovi izravnih plaćanja u njihovim ukupnim prihodima odnosno primicima od poljoprivredne djelatnosti za tri godine koje prethode godini objave javnog natječaja nije veći od 30% - 5 bodova.

(2) Ponuditelj ostvaruje bodove iz stavka 1. točke b) podstavaka 1., 2. i 4. ove točke po ovom kriteriju na proizvodno-tehnološkim cjelinama za koje se natječe, a koje su do 10% veće od trenutačnih potreba prema izračunu broja uvjetnih grla po hektaru.

(3) Ponuditelj iz stavka 2. ove točke se u Gospodarskom programu dužan obvezati na izjednačavanje potrebnog broja uvjetnih grla u roku od dvije godine od uvođenja u posjed.

(4) Ponuditelj ne ostvaruje bodove iz stavka 1. točke b) podstavaka 1., 2. i 4. ove točke po ovom kriteriju na javnom natječaju za zakupu kojem je određena vrsta poljoprivredne proizvodnje.

(5) Ako je u javnom natječaju određena vrsta poljoprivredne proizvodnje, razmatraju se samo ponude onih ponuditelja koji su priložili Gospodarski program za tu određenu vrstu poljoprivredne proizvodnje.

(6) Površine poljoprivrednog zemljišta veće od 50 ha na javnom natječaju mogu se dodijeliti samo ponuditelju koji se u Gospodarskom programu obvezao da će se baviti stočarstvom i koji će zadovoljiti odnos od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu odnosno ponuditelju koji se u Gospodarskom programu obvezao baviti proizvodnjom povrća ili proizvodnom šećerne repe ili planira podizanje trajnih nasada na najmanje 25% ukupnih površina ponuditelja i svih njegovih povezanih osoba upisanih u ARKOD.

(7) Iznimno od stavka 6. ove točke, ponuditelj koji ostvaruje bodove za dosadašnji posjed iz stavka 1. točke a) ove točke obvezu ispunjavanja odnosa od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu mora u cijelosti izvršiti u roku od dvije godine od dana uvođenja u posjed.

 

IV.

(1) Ako je više ponuditelja ostvarilo isti broj bodova iz točke III. ovog natječaja za istu katastarsku česticu i/ili proizvodno-tehnološku cjelinu, pravo prvenstva ima onaj ponuditelj koji je veći broj bodova ostvario po više rangiranom kriteriju iz stavka 1. točaka a) do d).

(2) Ako je više ponuditelja u istom redoslijedu prava prvenstva iz stavka 1. ove točke, najpovoljniji ponuditelj je onaj ponuditelj koji je za tu katastarsku česticu i/ili proizvodno- tehnološku cjelinu ponudio najvišu zakupninu.

(3) Ako je više ponuditelja iz stavka 2. ove točke ponudilo istu zakupninu za istu katastarsku česticu i/ili proizvodno-tehnološku cjelinu, provodi se javno nadmetanje, a najpovoljniji ponuditelj je onaj ponuditelj koji ponudi najvišu zakupninu.

 

V.

Ponuda na javni natječaj obavezno treba sadržavati: ime i prezime/naziv, adresu i OIB ponuditelja, PTC za koju se dostavlja ponuda, ponuđena cijena za svaki PTC za koju se dostavlja ponuda, Gospodarski program za svaki PTC za koju se dostavlja ponuda.

 

VI.

(1) Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju dužne su sukladno članku 5. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 104/2022) uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti dokumentaciju navedenu u tablici 1., a koja se nalazi u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio.

(2) Sudionici javnog natječaja dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju priložiti i sljedeću dokumentaciju:

- potvrdu jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

- potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja

- pisanu izjavu da se protiv sudionika javnog natječaja na području Republike Hrvatske ne vodi postupak predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta,

- pisanu izjavu s popisom i podacima o svim fizičkim i pravnim osobama koje su povezane sa sudionikom/ponuditeljem javnog natječaja za zakup

- pisanu izjavu da na području Republike Hrvatske sudionik/ponuditelj javnog natječaja za zakup nema dugovanje s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta

- pisanu izjavu kojom sudionik/ponuditelj javnog natječaja daje suglasnost da se osobni podaci iz ponude i iz ostale dokumentacije predane uz ponudu na javnom natječaju za zakup koriste za sklapanje ugovora o zakupu i za vođenje Registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru

- pisanu izjavu da sudionik/ponuditelj javnog natječaja za zakup održava poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju

- Gospodarski program, koji se nalaze u prilogu ovoga natječaja i čine njegov sastavni dio.

(3) Sudionik javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavku 1. točki a) Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18,115/18, 98/19 i 57/22, u daljem tekstu: Zakon), dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i pisanu izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je ispunjavao Gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruje status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja javnog natječaja na koji se prijavljuje

(4) Sudionik javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavku 1. točki a) Zakona, koji već ima sklopljeni ugovor temeljem kojeg ostvaruje status dosadašnjeg posjednika ali ugovor nema Gospodarski program kao sastavni dio toga ugovora, dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i pisanu izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je koristio poljoprivredno zemljište sukladno odredbama toga ugovora za sve vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka toga ugovora do raspisivanja javnog natječaja na koji se prijavljuje.

(5) Sudionik javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavku 1. točki c) Zakona koji ostvaruje domicilnost na temelju proizvodnog objekta u funkciji poljoprivredne proizvodnje, dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i pisanu izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

(6) Sudionik javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavku 1. točki b) koji ostvaruje bodove na temelju poljoprivredne proizvodnje s preradom, dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i pisanu izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da mu je udio prerađenog primarnog proizvoda najmanje 30%.

(7) Pisane izjave iz stavaka 2., 3., 4., 5. i 6. ove točke prilažu se na Obrascima koji se nalaze u prilogu ovoga natječaja i čine njegov sastavni dio.

(8) Pripadajući koeficijent UG po pojedinoj vrsti domaće životinje naveden u tablici 2. nalazi se u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio.

(9) Kod izračuna prosječnog broja uvjetnih grla i ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta ne uračunavaju se površine poljoprivrednog zemljišta za koje ponuditelj ima sklopljene ugovore, a predmet su javnog natječaja za zakup.

(10) Potpis na izjavama iz ove točke natječaja ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

 

VII.

Zakupnina za zakup plaća se godišnje.

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine.

Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj zakupnini.

Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 50. stavku 1. i 8. Zakona.

VIII.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grad Ivanić-Grad.

Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ivanić-Grad (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

IX.

(1)       Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je: podnesena izvan roka za podnošenje ponuda, ako je ponuditelj nije potpisao, ako ne sadrži podatke točke V. ovoga natječaja, te dokumentaciju iz točke VI. stavka 2. ovoga natječaja.

(2)       Ako se jedan ponuditelj javlja na više PTC koje su predmet javnog natječaja može dostaviti jednu ponudu za sve PTC za koje podnosi ponudu.

(3)       Za svaku PTC iz ponude navedene u stavku 2. ove točke, ponuditelj mora dostaviti ponuđenu cijenu i Gospodarski program. Ostala dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku i razmatra se za svaku PTC iz ponude tog ponuditelja.

(4)      Povjerenstvo za zakup će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju navedenu u Tablici 1. ovoga natječaja.

X.

(1)      Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup koju utvrđuje Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države s popratnom dokumentacijom dostavlja se na prethodnu suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

(2)      Nakon dobivanja prethodne suglasnosti Ministarstva Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup donosi Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grad na prvoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održati nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.

(3)      O donesenoj odluci iz stavka 2. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječaja javnom objavom na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Ivanić-Grad.

(4)      Protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude iz ovog članka, nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.

XI.

Nakon donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude na Gradskom vijeću, nacrt ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo prethodno pozitivno mišljenje, gradonačelnik Grada Ivanić-Grad i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.

Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna isprava sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe te ovlasti i način rada javnog bilježništva.

XII.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem zakupnik je dužan iskrčiti o vlastitom trošku u roku od dvije godine od dana uvođenja u posjed, a zakupnina mu se umanjuje razmjerno troškovima krčenja. Ako su troškovi krčenja veći od zakupnine, zakupnik se oslobađa plaćanja zakupnine te nema pravo na povrat razlike troškova krčenja.

Za osiguranje izvršenja ugovorne obveze u visini troškova stavljanja poljoprivrednog zemljišta u funkciju za poljoprivredno zemljište površine veće od 10 ha, zakupnik koji je pravna osoba je dužan predati obvezujuće pismo namjere banke uz ponudu, a pri sklapanju ugovora davatelju zakupa položiti bankovnu garanciju, a zakupnik koji je fizička osoba dužan je pri sklapanju ugovora davatelju zakupa priložiti zadužnicu.

Krčenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u smislu Zakona smatra se njegovo privođenje poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno uklanjanje nadzemnih i podzemnih dijelova višegodišnjeg raslinja.

Drvnu masu koja ostane nakon krčenja poljoprivrednog zemljišta preuzimaju od zakupnika, transportiraju i njome raspolažu Hrvatske šume d.o.o. sukladno posebnom propisu o šumama, u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti o obavljenom krčenju. Sredstva ostvarena od prodaje drvne mase prihod su državnog proračuna 50% i Hrvatskih šuma d.o.o. 50%.

Hrvatske šume d.o.o. na zahtjev Grada Ivanić-Grada procjenjuju troškove stavljanja poljoprivrednog zemljišta u funkciju poljoprivredne proizvodnje.

Procjena troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje izrađena od strane Hrvatskih šuma d.o.o. (KLASA: ZG/20-01/311 URBROJ: 07-00-02-22-05.), iznosi 1,60 2

kn/m2. Procjena troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje nalazi se u tablici u Prilogu 1.

Umanjenje zakupnine iz ovog članka provest će se nakon što zakupnik dostavi dokaz Gradu Ivanić-Gradu o izvršenim obvezama iz ovog članka.

XIII.

Katastarske čestice broj 1030, 1031 i 1032/2 katastarska općina Posavski Bregi prema očitovanju Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Odsjek za prostorno uređenje Ispostava Ivanić-Grad ( KLASA: 350-01/22-10/000024, URBROJ: 238­18-04/2-22-0003 ) su oznake dijelom IS, dijelom P3.

Za navedene katastarske čestice ovim natječajem raspisani su dijelovi tih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta koji su oznake P3, u površini određenoj prostornim planom Grada Ivanić-Grada. Dijelovi katastarskih čestica koji se nalaze unutar oznake P3 prikazani su na geodetskoj skici koja je sastavni dio ovog natječaja.

Dijelovi katastarskih čestica koji se nalaze unutar oznake P3 se ovim natječajem daju u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina za trajne nasade s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno na rok od petnaest (15) godina za ostale vrste proizvodnje s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Navedeno se nalazi u napomeni u tablici u Prilogu 1.

XIV.

Katastarska čestica broj 1257 katastarska općina Posavski Bregi te katastarske čestice broj 3239, 3241 i 3243 katastarska općina Caginec prema očitovanju Hrvatskih šuma Uprava šuma podružnica Zagreb (KLASA: ZG-18-627, URBROJ: 07-00-05/02-22-06) djelomično su obuhvaćene šumskogospodarskom osnovom.

Za navedene katastarske čestice raspisani su dijelovi čestica poljoprivrednog zemljišta koji se nalaze izvan granica šumskogospodarske osnove prema dodatnom očitovanju Hrvatskih šuma (KLASA: ZG-18-627 URBROJ: 07-00-05/02-22-08 te KLASA: ZG-18-627 URBROJ: 07-00­05/02-22-09 ) kojim se navode površine koje su obuhvaćene šumskogospodarskom osnovom. Dijelovi katastarskih čestica koji se nalaze izvan granica šumskogospodarske osnove prikazani su na geodetskoj skici koja je sastavni dio ovog natječaja.

Dijelovi katastarske čestice koji se nalaze izvan granica šumskogospodarske osnove se ovim natječajem daju u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina za trajne nasade s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno na rok od petnaest (15) godina za ostale vrste proizvodnje s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Navedeno se nalazi u napomeni u tablici u Prilogu 1.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA IVANIĆ-GRADA

KLASA: 940-01/22-09/22

URBROJ: 238-10-01/23-20

U Ivanić-Gradu, 16. siječnja 2023.

 

Priloge i dokumentaciju možete preuzeti na poveznici Dokumentacija...

PREUZMITE DOKUMENTE: