30.01.2023.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Postavljanje fotonaponskih elektrana na javnim objektima - Projekt Dobra energija

KLASA: 406-07/23-03/1

URBROJ: 238-10-05-01/2-23-3

Ivanić-Grad, 30. siječnja  2023.

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Postavljanje fotonaponskih elektrana na javnim objektima - Projekt Dobra energija

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova postavljanja fotonaponskih elektrana na javnim objektima - Projekt Dobra energija.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad  stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i  nacrt troškovnika.  

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 6. veljače 2023. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/).

Po isteku roka prethodnog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na stranicama  Elektroničkog oglasnika javne nabave i svojim internetskim stranicama.

 

Prilog:    - nacrt Dokumentacije o nabavi 

              - nacrt Troškovnika

              - Izvedbeni elektrotehnički projekti po objektima

PREUZMITE DOKUMENTE: