06.03.2023.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnoga vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 18. u svezi članka 20. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 83/22), članka 6. Odluke o osnivanju Kulturnoga vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/23) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada  (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22), gradonačelnik Grada Ivanić-Grada raspisuje

 JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove
Kulturnoga vijeća Grada Ivanić-Grada

I.

(1)       Pozivaju se ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada, na podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za članove Kulturnoga vijeća Grada Ivanić-Grada (dalje u tekstu: Vijeće).

(2)       Vijeće je osnovano radi :

-        uključivanja kulturnih radnika i umjetnika u predlaganje ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebno za predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za Grad Ivanić-Grad, za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Ivanić-Grada

-        kontinuiranog praćenja i razmatranja stanja u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te

-        ostvarivanja utjecaja kulturnih radnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

II.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

III. 

(1)       Vijeće ima predsjednika i četiri člana, a čine ga umjetnici, stručnjaci i kulturni radnici s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem područja mogu pridonijeti ostvarivanju poslova i zadaća zbog kojih je Vijeće osnovano.

(2)       Mandat članova Vijeća traje četiri (4) godine.

IV.

(1)       Pisani i obrazloženi prijedlog za člana Vijeća podnosi se na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

(2)       Uz pisani prijedlog, predlagatelj je dužan dostaviti:

-          vlastoručno potpisan životopis predloženog kandidata

-          vlastoručno potpisanu suglasnost kandidata da ga se predloži za člana Vijeća, na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

V.

Prijedlog kandidata za člana Vijeća s potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj omotnici, u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada, na adresu:

Grad Ivanić-Grad

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

Park hrvatskih branitelja 1

10310 Ivanić-Grad

s naznakom: „Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnoga vijeća Grada Ivanić-Grada – NE OTVARAJ“.

VI.

(1)       Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

(2)       Odluku o imenovanju predsjednika i članova Vijeća donosi gradonačelnik Grada Ivanić-Grada, na temelju prispjelih prijedloga, vodeći računa o stručnosti predloženih kandidata.

(3)       Predlagatelji i kandidati bit će obaviješteni o izboru predsjednika i članova Vijeća dostavom Odluke o imenovanju na e-mail adresu u roku od dva (2) radna dana od dana donošenja Odluke.

VII.

Podnošenjem prijave na Javni poziv kandidat daje izričitu suglasnost da Grad Ivanić-Grad kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti, obrađivati i objaviti podatke iz prijave isključivo u svrhu provođenja postupka ovog Javnog poziva.

                                                                                                

KLASA:401-02/23-03/20                                                                                    

URBROJ:238-10-03-02/3-23-2

Ivanić-Grad,01.ožujka 2023.                                                                      

PREUZMITE DOKUMENTE: