24.03.2023.

SAZIV 18. sjednice gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

KLASA: 021-01/21-01/1

URBROJ: 238-10-03/1-23-18

Ivanić-Grad, 24. ožujka 2023.

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021)

S A Z I V A M

18. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

Sjednica će se održati dana 31. ožujka 2023. godine s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održane dana 16. ožujka 2023. godine.

Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D :

0. Aktualni sat

-  Informacija komunalnog redarstva o izvršenim nalozima u prethodnom periodu

1. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Ivanić-Grada u 2022. godini

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj: Marin Grgić, načelnik PP Ivanić-Grad

2. Razmatranje Izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Sanja Radošević, direktorica trgovačkog društva Ivakop d.o.o.

3. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana razvoja Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2021. do 2027. godine za 2022. godinui donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

4. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2022. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj: Dražen Hlad, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU – 9 za područje Graberje Ivanićko

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj: Dražen Hlad, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Marina Šiprak, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

8. Razno

 

Vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice moli se da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na broj telefona +385 (0)1 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21) rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                         Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: