28.11.2023.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Ivanić-Grada u pedagoškoj godini 2023./2024.

KLASA: 601-02/23-01/1

URBROJ: 238-10-03/1-23-2

Ivanić-Grad, 28. studenoga 2023.

Na temelju članaka 1. i 8. Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi s područja Grada Ivanić-Grada u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Ivanić- Grada i u drugim jedinicama lokalne samouprave (Službeni glasnik Grada Ivanić- Grada, broj 09/21), a u skladu sa Zaključkom gradonačelnika Grada Ivanić-Grada od 14. studenoga 2023. godine (KLASA: 024-05/23-11/141, URBROJ: 238-10-03-02/3- 23-1), Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada objavljuje

Javni poziv

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti
predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima
drugih osnivača na području Grada Ivanić-Grada u pedagoškoj godini 2023./2024.

I.

Grad Ivanić-Grad osnivač je Dječjeg vrtića Ivanić Grad, javne predškolske ustanove koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Ivanić-Grada.

Zbog stalnog rasta potreba za redovitim cjelodnevnim programom predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi na području Grada Ivanić-Grada i nedovoljnih smještajnih kapaciteta Dječjeg vrtića Ivanić Grad, a s ciljem što većeg obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, Grad Ivanić-Grad od 2014. godine sufinancira redoviti cjelodnevni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi koji se provodi i u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Ivanić-Grada.

II.

Grad Ivanić-Grad će sufinancirati redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi u vrtićima drugih osnivača za dijete s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada čiji jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Ivanić-Grada.

III.

Ekonomsku cijenu redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi u vrtićima drugih osnivača Grad Ivanić-Grad će sufinancirati iz proračuna Grada Ivanić-Grada za ukupno najviše 34 djeteta s mjesečnim iznosom kojim Grad Ivanić-Grad sufinancira po djetetu ekonomsku cijenu redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi u Dječjem vrtiću Ivanić Grad i to:

-jednu mješovitu jasličku 10-satnu skupinu s redovitim cjelodnevnim boravkom -jednu mješovitu vrtićku 10-satnu skupinu s redovitim cjelodnevnim boravkom.

IV.

Grad Ivanić-Grad će sredstva iz točke III. isplaćivati mjesečno na žiro-račun dječjeg vrtića drugog osnivača temeljem mjesečnog zahtjeva za sufinanciranje kojeg dječji vrtić drugog osnivača dostavlja u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada do 5. u mjesecu za prethodni mjesec, a u skladu s Ugovorom o sufinanciranju u 2024. godini kojeg će Grad Ivanić-Grad sklopiti s odabranim dječjim vrtićem drugog osnivača.

U prilogu mjesečnog zahtjeva za sufinanciranje dječji vrtić drugog osnivača će obvezno dostavljati:

 1. popis upisane djece prema vrsti programa koji koriste i adresama prebivališta,
 2. mjesečnu evidenciju o prisutnosti djece s brojem dana korištenja usluge vrtića za prethodni mjesec za pojedino dijete, ovjerenu potpisom ovlaštene osobe,
 3. primjerak sklopljenog ugovora s roditeljima/skrbnicima/udomiteljima djeteta,
 4. uvjerenje o prebivalištu djeteta na području Grada Ivanić-Grada,
 5. uvjerenje da jedan roditelj/skrbnik/udomitelj djeteta ima prebivalište na području Grada Ivanić-Grada, ne starije od mjesec dana od dana podnošenja mjesečnog zahtjeva za sufinanciranje.

Ugovor i dokaze iz prethodnog stavka odabrani dječji vrtić drugog osnivača dostavlja u prilogu prvog mjesečnog zahtjeva za sufinanciranje, odnosno u prilogu svakog mjesečnog zahtjeva u kojem je došlo do promjena koje utječu na iznos sufinanciranja za određeni mjesec.

Za mjesec u kojem je dijete boravilo u dječjem vrtiću drugog osnivača manje od 5 (pet) dana, iznos sredstava za sufinanciranje za to dijete umanjuje se za 50% za taj mjesec.

Mjesečni zahtjev za sufinanciranje odabrani dječji vrtić drugog osnivača dostavlja na propisanim obrascima Grada Ivanić-Grada

V.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na ovaj Javni poziv u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija.

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području Grada Ivanić-Grada, a koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Ivanić-Grada i koji su poštovali odredbe ranije sklopljenih ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja.

Prijavu na javni poziv prijavitelj obavezno podnosi putem zemaljske pošte.

Prijavitelj je dužan prijavnicu nakon ispunjavanja vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju poštom dostaviti Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić- Grad.

Prijava se smatra valjanom ako je pravovremeno podnesena na prijavnici koja čini sastavni dio ovog Javnog poziva s potpunom dokumentacijom. Dopunjena dokumentacija uz prijavu na javni poziv može se razmatrati samo ukoliko postoje objektivni razlozi za njezinu dostavu izvan roka utvrđenog za podnošenje prijava.

VI.

Sve dostavljene prijave obradit će i ocijeniti Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada sukladno:

 • Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23)
 • Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08 i 90/10)
 • Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)
 • Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 83/01)
 • Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine, broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 83/01)
 • Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 114/02 i 63/19)
 • Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Narodne novine, broj 05/15).

Uz popunjeni obrazac prijavnice potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 1. Izvadak iz registra Trgovačkog suda, ne stariji od 6 mjeseci,Rješenje Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije o odobrenju provođenja programa,
 2. Financijsko izvješće za 2022. godinu koje je predano u FINA-u s pripadajućim bilješkama,
 3. Preslika suglasnosti nadležnog ministarstva za provedbu verificiranih programa,
 4. Preslika Rješenja sanitarne i prosvjetne inspekcije u pedagoškoj godini 2022./2023., odnosno Izjava da nije bilo inspekcije,
 5. Preslika ugovora o pripremi hrane, preslika primjera jelovnika (za jedan mjesec pedagoške godine 2022./2023.),
 6. Certifikat ili drugi dokaz o verifikaciji implementiranog HACCP sustava,
 7. Adresa mrežnih stranica dječjeg vrtića, fotografija oglasne ploče u dječjem vrtiću, odnosno dokaz da na drugi prikladan način dječji vrtić obavještava javnost o svom radu.

VII.

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Grada Ivanić-Grada. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Ivanić-Grada.

Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Prilog: Prijavnica na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Ivanić-Grada u pedagoškoj godini 2023./2024.

Pročelnica

Marina Šiprak, dipl.iur.

PREUZMITE DOKUMENTE: