26.06.2024.

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu temeljem Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa udruga u području kulture iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

Temeljem članka 27. stavka 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 83/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21, 04/22), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 21. lipnja 2024. godine sljedeću

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za
2024. godinu temeljem Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje
programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija
civilnog društva u području kulture iz proračuna Grada Ivanić-Grada za
2024. godinu

I.

Ovom Odlukom se, na temelju prijedloga kojeg je utvrdilo Kulturno vijeće Grada Ivanić- Grada na svojoj sjednici održanoj 19.6.2024. godine, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva udrugama i fizičkim osobama koje su prijavile svoje programe, projekte i manifestacije na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu (KLASA: 401-02/23-03/29, URBROJ: 238-10-03-02/3-23-2 od 18.12.2023. godine, dalje u tekstu: Javni poziv), koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada.

II.

Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke dodjeljuju se prijaviteljima na Javni poziv kako slijedi:

Broj prijave

Naziv/ime prijavitelja

Program

Iznos (EUR)

14.

KUD "Ogranak seljačke sloge" Posavski Bregi

program učenja mladih tamburaša

4.500,00

10. smotra Lepe moje ravne pole

23. smotra muških pjevačkih skupina Hrvatske

Božični koncert - Božić u Bregima

10.

KUD "Đuro

Kundek"

9. Večeri uz pjesmu

4.500,00

16. Kundekovi dani

Božični koncert

 

12.

KUD "Posavec"

Dubrovčak Lijevi i Topolje

XII. koncert dječjih folklornih skupina

4.500,00

Sačuvajmo baštinu našeg sela

17.

Udruga Prijatelji baštine

Arheološka istraživanja u Ivanić-Gradu u 2024.

4.080,00

6.

PO "Posavac"

program rada orkestra u 2024.

3.400,00

 

 

knjiga: Ifkica je

 

4.

Đurđa Vukeiić

Rožić

za 5 (kratke priče)

1.613,00

15.

Željka Bitenc

knjiga: Nikome se više ne govori (zbirka pjesama)

1.500,00

7.

Mario Kirin

knjiga: Pepek ferje jednog Prigorca (roman)

1.100,00

8.

Ogranak Matice

Hrvatske Kloštar

Ivanić

3. likovna kolonija i izložba slika

1.000,00

3.

Krunoslav Božić

knjiga: Gradske priče (novele)

600,00

III.

Za programe prijavljene na Javni poziv, za koje su zatražena sredstva iz Proračuna Grada Ivanić-Grada viša od maksimalnog iznosa utvrđenog Javnim pozivom (maksimalni iznos: 4.500,00 EUR), postupak ocjenjivanja nije proveden te se, u skladu s prijedlogom Kulturnoga vijeća Grada Ivanić-Grada, za realizaciju sljedećeg programa ne odobravaju financijska sredstva:

 

 

Izložba:

 

 

 

Obiteljske obrtničke

 

 

Udruženje obrtnika

tradicije otoka

6.100,00

13.

Ivanić-Grad

Ivanića

EUR

 

IV.

Sredstva iz točke II. ove Odluke isplatit će se prijaviteljima iz točke II. ove Odluke iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu, Razdjel 001-Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti, Aktivnost A120201-Kulturne djelatnosti, Pozicija R0234-Sufinaciranje projekata udruga i građana iz područja

kulture, temeljem Ugovora o financiranju kojeg će Grad Ivanić-Grad sklopiti sa svakim prijaviteljem iz točke II. ove Odluke.

V.

Prijavitelji po Javnom pozivu iz točke I. ove Odluke imaju pravo podnijeti prigovor protiv ove Odluke u roku od 8 (osam) dana od dana dostave ove Odluke.

Ova Odluka dostavlja se javnom objavom na mrežnoj stranici Grada Ivanić-Grada. Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave ove Odluke na mrežnoj stranici Grada Ivanić-Grada.

Grad Ivanić-Grad, kao davatelj financijskih sredstava, dužan je odgovoriti na prigovor iz stavka 1. ove točke Odluke u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

Ova Odluka smatra se aktom poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom postupku.

VI.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada i na mrežnoj stranici Grada Ivanić-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK

KLASA: 024-05/24-11/77

URBROJ: 238-10-03-02/3-24-1

Ivanić-Grad, 21. lipnja 2024.

Gradonačelnik:

Javor Bojan Leš

PREUZMITE DOKUMENTE: