28.06.2024.

ODLUKA o zatvaranju prometa zbog organizacije proslave dana Župe svetog Petra apostola Ivanić-Grad, 29. lipnja 2024. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 01/21 i 04/22), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana, te članka 7. Odluke o uređenju prometa na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 05/08,) Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 27. lipnja 2024. godine donio je sljedeću

O D L U K U

o zatvaranju prometa zbog organizacije proslave dana Župe svetog Petra apostola Ivanić-Grad, 29. lipnja 2024. godine

I.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je razmatrao zahtjev Župe svetog Petra apostola Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 2, 10310 Ivanić-Grad za zatvaranjem prometa zbog organizacije proslave dana Župe svetog Petra apostola Ivanić-Grad, 29. lipnja 2024. godine (subota).

U navedenom terminu planiran je mimohod povijesnih postrojbi, procesija i održavanje svete mise. 

II.

Odobrava se zatvaranje:                                                                                     

Ulice kralja Tomislava:

-       od križanja s Moslavačkom ulicom do križanja s Omladinskom ulicom, dana 29. lipnja 2024. godine (subota) od 9 sati do 10 sati,

-       od križanja s Moslavačkom ulicom do križanja sa Školskom ulicom, dana 29. lipnja 2024. godine (subota) od 10 sati do 12 sati.

Školske ulice: od križanja s Ulicom kralja Tomislava do križanja sa Športskom ulicom, dana 29. lipnja 2024. godine (subota) od 9 sati do 10 sati.

Omladinske ulice: od mosta do kružnog toka u Ulici slobode, dana 29. lipnja 2024. godine (subota) od 9 sati do 10 sati.

Ulice slobode: od kružnog toka do križanja s Jalševečkom ulicom, dana 29. lipnja 2024. godine (subota) od 9 sati do 10 sati.

III.

Gradonačelnik zadužuje Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu da provede ovu Odluku.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

 

                                                                                           Gradonačelnik:

Ivanić-Grad, 27. lipnja 2024.                                        Javor Bojan Leš, dr. vet. med.