19.06.2024.

SAZIV 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

KLASA: 021-01/21-01/1

URBROJ: 238-10-03/1-24-30

Ivanić-Grad, 19. lipnja 2024.

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21 i 10/23)

 

S A Z I V A M

30. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

Sjednica će se održati dana 25. lipnja 2024. godine s početkom u 16,30 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održane dana 9. svibnja 2024. godine.

Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

0. Aktualni sat

- Informacija komunalnog redarstva o izvršenim nalozima u prethodnom periodu

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Ivanić-Grad

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Marina Šiprak, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja Ivanić-Grada

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Marina Šiprak, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije kulturnoga razvoja grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2024. do 2030. godine

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Marina Šiprak, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti Komunalnom centru Ivanić-Grad d.o.o. na Opće uvjete isporuke usluge ukopa pokojnika na grobljima Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj: Mario Mikulić, direktor trgovačkog društvo Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

6. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu

b) Izvještaja o izvršenju Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu

c) Izvještaja o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2023. godini

d) Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu

e) Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2023. godini

f) Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu

g) Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada u 2023. godini

h) Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Ivanić-Grada u 2023. godini

i) Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infastrukture na području Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu

j)  Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infastrukture za 2023. godinu

k) Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju novčane pomoći djeci školske dobi u 2024. godini

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Marina Šiprak, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj: Dražen Hlad, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

9. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada

b) Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada

c) Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

10. Razno

 

Vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice moli se da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na broj telefona +385 (0)1 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21 i 10/23) rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                  Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: