PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

NABAVA RADOVA POSTAVE NOVOG SPORTSKOG PODA U DVORANI UZ OSNOVNU ŠKOLU „STJEPANA BASARIČEKA“ U IVANIĆ-GRADU

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave radova na  postavi  novog sportskog poda u dvorani uz Osnovnu školu „Stjepana Basaričeka“ u Ivanić-Gradu.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.                                                                             

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 04. travnja 2022.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/).

Po isteku roka prethodnog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na stranicama  Elektroničkog oglasnika javne nabave i svojim internetskim stranicama.

 

Prilog:    -  nacrt Dokumentacije o nabavi 

              -  nacrt Troškovnika

__________________________________________________________________________

KLASA: 406-07/22-03/2

URBROJ:238-10-05/3-22-4

Ivanić-Grad, 12. travnja  2022.         

 

Izvješće

O provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

  

Naručitelj:  Grad Ivanić-Grad

                   Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad

                   OIB: 52339045122

 

Evidencijski broj nabave: 17/2020

Predmet nabave: Nabava radova postave  novog sportskog poda u dvorani uz Osnovnu školu „Stjepana Basarićeka“ u Ivanić-Gradu

Datum početka prethodnog savjetovanja:  25. ožujak 2022. godine

Datum završetka prethodnog savjetovanja:  04. travnja 2022. godine

Navod je li se tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju:

 

1.      Primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata:

Poštovani, molim vas za izmjene radi poboljšanja kvalitete i trajnosti poda predlažemo sljedeće:

Dobava i postava kombinirano-elastičnog sportskog poda u sportskoj dvorani Sportski pod ukupne visine do 15 cm.

Konstrukcija poda sastoji se od:

- drveni element sa gumenim podmetačem, drveni klin ili vijak (nivelirajući)

-  elastični nosač "blok" profil od dvostruke daske min. debljine 2x18mm postavljen

osnom razmaku minimalno 400 do 450 mm

-     slijepi pod - ''blind'' pod / ploča min. debljine daske 18mm sa max minimalni razmakom 30mm do maksimalno 100 mm

-     parket jednoslojni masiv hrast, I kl. dužine minimalno 500 mm sukladno atestom za sistem sportskog poda koji je sastavni dio ponude , debljine min 21 mm.

-     masiv parket 3x brušen i lakiran sa protukliznim lakom na bazi vode (ekoliški) i

priložit atest za lak za klizavost sukladno EN14904 za sportske dvorane

Cjelokupni sustav sportskog poda treba imati potrebitu atestnu dokumentaciju po: HRN EN 14904:2006, Površine sportskih 

 

TJ.:

II. PODOPOLAGAČKI RADOVI

-     Elastični nosač „blok" od dvostruke daske min. Debljine 2x 18 mm - ako može izmjena: elastični nosač iz drva postavljen na minimalan razmaku 400 mm do 450 mm

-     Slijepi pod - „blind" pod minimalne debljine 18 mm sa Max razmakom 30 mm - ovdje je naš prijedlog zbog kvalitete i trajnosti da se zapiše da je razmak slijepi pod minimalnom razmaku 30 mm do maksimalno 100 mm

-     Dodati sloj elastične podkonstrukcije - šper ploča minimalna debljina 8 mm do 12 mm koja se postavlja na drugi sloj elastične podkonstrukcije - slijepi pod i se šarafi. Ta ploča da dodatnu stabilnost sportskog poda i posebice pod tribinama te elastičnost i trajnost sportskog poda

-     Parket - dodali bi: lijepi se sa elastičnim ljepilom- zbog kvaliete i trajnosti. Kod dimenzije parketa bi zapisali: sukladno atestnom dokumentacijom za ponuđeni sportski pod

-     Brušenje i lakiranje - lak mora bit na bazi vode zbog ekologije - priložit na ponudi atest za klizavost laka sukladno sa EN14904 - VRLO VAŽNO JER VEĆINA LAKOVA TO NEMA TE JE KLIZAVOST JAKO VELIKI PROBLEM ŠKOLSKIH DVORANO POSEBNO JER DJECA IMAJU STARE TENISICE KOJE S VREMENOM GUBE GRIP TE AKO PARKET NEMA ATEST ZA KLIZAVOST TO MOŽE BITI PROBLEM I DOVIDI DO OZLJEDA!

-     S ponudom priložit i tehničku skicu nuđenog sportskog poda - kompletni sustav sa dimenzijama       

   

Odgovori Naručitelja:

-     Prijedlog gospodarskog subjekta: „elastični nosač iz drva postavljen na minimalan razmaku 400 mm do 450 mm“  se ne prihvaća.

Obrazloženje: Postojeći sportski pod dvorane koji se mijenja ima jedan elastični nosač koji je u prvoj godini korištenja nove dvorane popucao zbog slabe nosivosti. Zbog navedenog razloga sportski pod je imao pucanja konstrukcije, ulegnuća parketa, horizontalnih neravnina i nije bilo moguće na kvalitetan način izvršiti zamjenu konstrukcije. Isto tako izgubljena je elastičnost poda, udarac lopte i odskok nije ispravan, te je potrebna kompletna zamjena poda.

Prema iskustvu postojećeg sportskog poda dvorane potrebno je postaviti dvostruku dasku prema troškovničkom opisu.

-     Prijedlog gospodarskog subjekta: „pod minimalnom razmaku 30 mm do maksimalno 100 mm“  se ne prihvaća.

Obrazloženje:Postojeći sportski pod dvorane ima veći razmak, isto tako dolazi do pucanja zbog slabe nosivosti kao i kod elastičnog nosača.

Prema iskustvu postojećeg sportskog poda dvorane potrebno je staviti max. razmak 30mm prema troškovničkom opisu.

-     Prijedlog gospodarskog subjekta: „sukladno atestom za sistem sportskog poda koji je sastavni dio ponude“  se prihvaća.

Obrazloženje: Prijedlog je već obuhvaćen Dokumentacijom o nabavi točka 2.8.

-     Prijedlog gospodarskog subjekta: „ šper ploča minimalna debljina 8 mm do 12 mm koja se postavlja na drugi sloj elastične podkonstrukcije - slijepi pod i se šarafi. Ta ploča da dodatnu stabilnost sportskog poda i posebice pod tribinama te elastičnost i trajnost sportskog poda“  se ne prihvaća.

Obrazloženje: Cjelokupni sustav sportskog poda mora zadovoljiti traženu normu, te je napravljeno poboljšanje konstrukcije u odnosu na postojeći sportski pod.

-    Prijedlog gospodarskog subjekta: „ lijepi se sa elastičnim ljepilom“  se ne prihvaća.

-   Prijedlog gospodarskog subjekta: „ lak mora bit na bazi vode zbog ekologije - priložit na ponudi atest za klizavost laka sukladno sa EN14904 - VRLO VAŽNO JER VEĆINA LAKOVA TO NEMA TE JE KLIZAVOST JAKO VELIKI PROBLEM ŠKOLSKIH DVORANO POSEBNO JER DJECA IMAJU STARE TENISICE KOJE S VREMENOM GUBE GRIP TE AKO PARKET NEMA ATEST ZA KLIZAVOST TO MOŽE BITI PROBLEM I DOVIDI DO OZLJEDA!“  se ne prihvaća.

Obrazloženje:  Troškovnikom je definirano da pod mora biti lakiran protukliznim lakom te da cjelokupni sustav sportskog poda treba imati potrebitu atestnu dokumentaciju po: HRN EN 14904:2006.

-    Prijedlog gospodarskog subjekta: „u ponudi se mora priložiti tehnička skica nuđenog sportskog poda - kompletni sustav sa dimenzijama  “  se prihvaća.

Obrazloženje: Naručitelj će prijedlog (tehničku skicu) dodati u Dokumentaciju o nabavi.

 

Naručitelj nije prihvatio primjedbe gospodarskih subjekta jer traženi sustav mora postići nosivost sportskog poda dvorane kako se ne bi ponovila ista pogreška prilikom izgradnje dvorane Žeravinec.

 

Grad Ivanić-Grad