Poštovani posjetioci, dragi prijatelji

dobrodošli na službene stranice Grada Ivanić-Grada koje vam pružaju informacije o gradu, njegovoj povijesti i baštini, prirodnim ljepotama, turističkim atrakcijama, javnim ustanovama, trgovačkim društvima, kontaktima, važnim događanjima i novostima, kao i mogućnostima suradnje, od ulaganja u poduzetničku zonu do suradnje na razvojnim projektima. Pratite svakodnevna zbivanja u Gradu i aktivno komunicirajte s nama i putem naše Facebook stranice.

Gradonačelnik

Javor Bojan Leš, dr.vet.med

 

NOVOSTI

23.06.2022.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada - Poljana c

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i dr...

NASTAVI ČITATI
09.06.2022.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

KLASA: 940-01/22-01/14
URBROJ: 238-10-03-03/3-22-1
Ivanić-Grad, 2. lipnja 2022. 
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišć...

NASTAVI ČITATI
26.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada

!!! VAŽNO !!!
SUKLADNO NAPUTKU NADLEŽNOG MINISTARSTVA 
PRIJAVE SE PODNOSE ISKLJUČIVO U ZATVORENIM OMOTNICAMA PUTEM POŠTE, PRIJAVE DOSTAVLJENE OSOBNO NA URUDŽBENI GRADSKE UPRAVE ĆE BITI ISKLJUČENE IZ JAVNOG NATJEČAJA
 
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemlj...

NASTAVI ČITATI
28.06.2022.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada

KLASA: 350-02/20-01/1
URBROJ: 238-10-04-01/3-22-51
Ivanić-Grad, 27. lipnja 2022. godine
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 024-05/22-11/67, URBROJ: 238-10-04-01/3-22-1 od 23. l...

NASTAVI ČITATI
25.06.2022.

Obilježen Dan hrvatskih branitelja Zagrebačke Županije

Danas, 25. lipnja 2022. u Ivanić-Gradu su svečano obilježeni Dan hrvatskih branitelja Zagrebačke županije, obljetnica osnivanja 65. bataljuna ZNG-a i Petrovo.
Županijska skupština Zagrebačke županije u ožujku 2013. godine proglasila je 27. lipnja - Danom hrvatskih branitelja Zagrebačke županije...

NASTAVI ČITATI
24.06.2022.

JAVNI NATJEČAJ (Referent – komunalni redar i Viši stručni suradnik za gospodarstvo)

KLASA: 112-03/22-01/2
URBROJ: 238-10-03-03/3-22-1
Ivanić-Grad, 7. lipnja 2022.
 
Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), ...

NASTAVI ČITATI