03.12.2013.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever- Zoni 6 (2. krug)


Grad Ivanić-Grad je na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, odredaba Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama na području Grada Ivanić-Grada, članka 17. i Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada, članka 32. Statuta Grada Ivanić-Grada, KLASA: 940-01/13-03/6, URBROJ: 238/10-04/29-13-1 objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever  - Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata.

Rok za predaju ponuda je 18. prosinca 2013. godine do 12,00 sati, a ponude se dostavljaju na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad u zatvorenoj omotnici, s naznakom  »Ponuda za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever  - Zoni 6, radi izgradnje gospodarskih objekata  - ne otvarati « osobno u sobu broj 1 ili preporučenom pošiljkom.

Obrazac ponude i gospodarskog programa svi zainteresirani mogu preuzeti osobno u Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada ili u elektroničkom obliku sa službene Internet stranice Grada Ivanić-Grada.

Ogledni primjerak ugovora, koji je sastavni i obvezni dio natječajne dokumentacije, svi zainteresirani mogu dobiti putem e-maila [email protected].
Sve opće informacije o natječaju mogu se dobiti na e-mail [email protected] ili na broj telefona 01 2831-373, a sve informacije o prostorno-planskom aspektu natječaja mogu dobiti na e-mail   [email protected] ili na broj telefona 01 2831-366.

Otvaranje ponuda je javno, a datum će biti objavljen na službenoj Internet stranici Grada Ivanić-Grada.