GRADSKO VIJEĆE

KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA

Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/2021), stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine, propisao je predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezu donošenja kodeksa ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2022. godine donijelo Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada.

Sukladno odredbama članka 4. stavaka 3., 4. i 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/2021), član Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Poslovni subjekti u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/2021) su trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona.

Popis udjela članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada u vlasništvu poslovnih subjekata objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada.

Član Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada dužan je pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Gradom Ivanić-Gradom te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je Grad Ivanić-Grad osnivač ili član.

Nadzor nad ispunjenjem obveza iz članka 4. stavaka 3., 4. i 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/2021) provodi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

 

Zakon o sprječavanju sukoba interesa: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_143_2435.html

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa: https://www.sukobinteresa.hr/