21.10.2014.

200.000 kuna za izradu projektno-tehničke dokumentacije u turizmu

Zagrebačka županija osigurala je 200.000 kuna za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvojne turističke objekte koji su prihvatljivi za financiranje iz fondova Europske unije. Natječaj za dodjelu spomenutih sredstava otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2014. godine.

Korisnici županijske subvencije mogu biti subjekti malog gospodarstva, trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge koji su registrirani za ugostiteljsku i/ili turističku djelatnost sa sjedištem/prebivalištem na području Zagrebačke županije, a koji se prijavljuju na natječaje fondova Europske unije.

Prihvatljivi troškovi su izrada poslovnog plana/investicijske studije, studije izvodljivosti i projektno-tehničke dokumentacije. Maksimalni iznos županijske subvencije koju pojedini korisnik može ostvariti iznosi 75 posto ukupno prihvatljivih troškova projekata (bez PDV-a), a najviše do 50.000 kuna.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj, a tekst natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci nalaze se na web stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji, javni pozivi, Upravni odjel za gospodarstvo. Za više informacija korisnici se mogu obratiti i na broj telefona 01/6009-421 ili na e-mail adresu: [email protected].

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Vukovarska 72/V, 10000 Zagreb, uz naznaku „Zahtjev za subvencioniranje troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvojne turističke projekte koji su prihvatljivi za financiranje iz fondova Europske unije – Ne otvaraj“.