16.10.2015.

J A V N I P O Z I V - za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi programi javnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

Temeljem članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/93, 11/94 i 38/09), članka 74. i 76. Zakona o sportu (Narodne novine, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članka 4. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine., br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14), članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 157/13), članka 23. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 88/01, 11/02 i 74/14) i članka 32. Zakona o Proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12)a u skladu sa Zaključkom o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u područjima predškolskog odgoja, školstva, obrazovanja i znanosti, sporta, kulture, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i udruga građana Grada Ivanić-Grada za 2016.godinu (KLASA: 022-05715-01/67, URBROJ:238/10-02/13-15-4 od 09. rujna 2015. godine) Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi programi javnih potreba u područjima predškolskog odgoja, školstva, obrazovanja i znanosti, sporta, kulture, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i udruga građana Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

 

I.

Upute za prijavitelje:

Javne potrebe u područjima predškolskog odgoja, školstva, obrazovanja i znanosti, sporta, kulture, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i udruga građana Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Ivanić-Grada su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Ivanić-Grad a koje Grad Programom javnih potreba u navedenim područjima  za 2016 utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U skladu sa zakonom i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u navedenim područjima te ocjenom izvršenja usvojenih programa za 2015. godinu, Grad Ivanić-Grad će u Program javnih potreba u navedenim područjima  za 2016. godinu uvrstiti slijedeće programe:

- U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA

1. sufinanciranje redovitih i posebnih programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovi kojoj je osnivač Grad Ivanić-Grad i ustanovama predškolskog odgoja drugih osnivača koje djeluju na području Grada Ivanić-Grada.

2. program kapitalnih ulaganja – izgradnja, adaptacija i opremanje objekata predškolske ustanove kojoj je osnivač Grad Ivanić-Grad.

(Programi ustanova u sustavu riznice planiraju se,uvrštavaju i financiraju kroz redovni plan i program.)

- U PODRUČJU ŠKOLSTVA, OBRAZOVANJA, ZNANOSTI

1. program rada s darovitim učenicima;

2. program opremanja škola s didaktičkom, kabinetskom i informatičkom opremom;

3. program opremanja škola s računalnim programima;

4. program opremanja školskih knjižnica obveznom lektirom;

5. program od zajedničkog interesa za djelatnost školstva (sustav informiranja, stručno pedagoški časopisi, stručne knjige, programi ustanova i stručnih udruga, obljetnice i manifestacije, programi izvannastavnih aktivnosti);

6. program produženog boravka za učenike osnovnih škola (plaće, naknade plaće s doprinosima na plaće i ostali rashodi za radnike koji rade u produženom boravku, u skladu s kolektivnim ugovorom).


- U PODRUČJU SPORTA I REKREACIJE

1. programe poticanja i promicanja sporta;

2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata;

3. djelovanje sportskih udruga, sportske zajednice i saveza na razini Grada Ivanić-Grada;

4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša;

5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu;

6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana;

7. programe provođenja sportskih aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i starijih osoba;

8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za područje Grada Ivanić-Grada;

9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

Navedene programe javnih potreba u sportu predlaže Gradska zajednica sportskih udruga Grada Ivanić-Grada.

-       U PODRUČJU KULTURE

Redovita djelatnost i programe ustanova kulture kojima je osnivač Grad Ivanić-Grad (programi ustanova u sustavu riznice planiraju se, uvrštavaju i financiraju kroz redoviti plan i program); programe udruga, pojedinaca i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Ivanić-Grad kao i onih utvrđenih zakonom; programe muzejskih, galerijskih i likovnih djelatnosti; programe glazbenih i scenskih djelatnosti; program knjižnične djelatnosti; program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih; program izdavanja knjiga i časopisa u kulturi; programe kulture nacionalnih manjina; znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture; otkup umjetnina; programe kulturnih manifestacija; multimedijske programe koji promoviraju i prezentiraju Grad Ivanić-Grad u zemlji i inozemstvu; programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma; programi podizanja kulture življenja; programi zaštite i očuvanja kulturne baštine; programi međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje; programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Ivanić-Grad.

- U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE

Opće i posebne programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži različitih dobnih skupina za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina (informatika, astronomija, radioamaterizam, modelarstvo i maketarstvo, automodelarstvo, fotografija, film, video, tehničke discipline u zrakoplovstvu, prometna kultura, inovatorstvo) koje provode subjekti tehničke kulture Grada Ivanić-Grada; programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja darovite djece i djece s posebnim potrebama za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina; programe poticanja tehničko-tehnoloških inovacija kroz organiziranje i sudjelovanje subjekata tehničke kulture na tradicionalnim školskim, gradskim, državnim i međudržavnim natjecanjima i smotrama, izložbama i ostalim manifestacijama.

Zajednica tehničke kulture Grada Ivanić-Grada predlaže objedinjeni program svojih udruga-članica.

- U PODRUČJU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

Programi prevencije i liječenja ovisnosti i svih poremećaja ponašanja, posebno kod  djece i mladih; programi socio-zdravstvene zaštite i unaprjeđenja kvalitete života starijih osoba; programi zaštite i očuvanja zdravlja; programi zaštite i unaprjeđenja kvalitete života osoba s invaliditetom; programi obrazovanja osoba o zdravom načinu života; programi zaštite žrtava i prevencije nasilja u obitelji, nasilja općenito i nasilja posebno među mladima; programi unaprjeđenja zdravlja i socijalne sigurnosti općenito; programi zdravstvenog odgoja s područja zaštite reproduktivnog zdravlja, smanjenja rizičnih ponašanja, štetnih navika i prevencija svih vrsta ovisnosti, posebno među mladima, programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata (Zajednica udruga proizašlih iz Domovinskog rata Grada Ivanić-Grada, općina Križ i Kloštar Ivanić predlaže objedinjeni program svojih udruga-članica); programi pomoći korisnicima socijalne zaštite; programi udruga za zaštitu okoliša, zaštitu životinja od interesa za Grad Ivanić-Grad.

II.

Pravo podnošenja prijava po osnovi ovog Javnog poziva imaju sve udruge, ustanove i druge neprofitne organizacije koje su registrirane i djeluju na području Grada Ivanić-Grada ili obavljaju djelatnosti iz navedenih područja za koja se raspisuje Javni poziv a od interesa su za građane s područja Grada Ivanić-Grada.

 

Pri izboru programa koji će biti uvršteni u Program javnih potreba u gore navedenim područjima za Grad Ivanić-Grad u 2016. godini, prednost će imati:

1. Program predlagatelja s područja Grada Ivanić-Grada koji se odvija na području   Grada Ivanić-Grada,

2. Program čiji su direktni korisnici stanovnici područja Grada Ivanić-Grada,

3. Program koji tradicijom održavanja i visokom kvalitetom izvedbe pridonosi ugledu i

   prepoznatljivosti Grada Ivanić-Grada,

4. Program koji u organizaciju i provedbu uključuje veći broj građana-volontera s područja Grada Ivanić-Grada,

5. Program koji ima veći broj sudionika i direktnih korisnika,

6. Program novih inicijativa na području Grada Ivanić-Grada,

7. Program koji se sufinancira i iz dodatnih izvora (ne samo iz Proračuna Grada Ivanić-Grada)-članarina, vlastita djelatnost, donacije-sponzorstva,

8. Program koji podržava međunarodnu suradnju i razmjenu. 

Svaki od prijedloga programa iz pojedinog područja za kojeg se traži da se uvrsti u Program javnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu, mora biti detaljno obrazložen.

Broj korisnika i iznos potpora za pojedini program uskladiti će, prilikom donošenja Programa javnih Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu, s raspoloživim Proračunskim sredstvima.

 

III.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

1.ispunjenu, potpisanu i ovjerenu Prijavnicu koja sadrži:

- detaljno obrazloženje prijedloga programa,

- detaljni Proračun za izvršavanje predloženog programa  u kojem su navedeni  ukupni troškovi izvršenja programa, dio sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i dio sredstava za koja se predlaže da ih osigurava Grad Ivanić-Grad,.

- sve priloge navedene u Prijavnici

Obrazložene prijedloge programa predlagatelji trebaju dostaviti ISKLJUČIVO na  Prijavnici koju mogu preuzeti u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada ili na web stranici Grada (www.ivanic-grad.hr).

Prijavnica se, u pravilu, ispunjava računalom te se preporučenom poštom šalje na adresu: Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, s naznakom –„Prijava na javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu“ ili se osobno u zatvorenoj koverti predaje u pisarnici Grada Ivanić-Grada.

Prijavnica i svi prilozi se obvezno dostavljaju na navedenu adresu i na CD/DVD-eu.

Na poleđini omotnice potrebno je napisati naziv i adresu podnositelja prijave.

Predlagatelji u navedenim područjima mogu dostaviti svoje prijave programa, pripremljene u skladu sa tekstom ovog Javnog poziva, do 16. listopoda 2015. godine.

Prijave s nepotpunim podacima, prijave koje ne budu na propisanoj Prijavnici sa svim  prilozima kao i one koje ne budu dostavljene u navedenom roku biti će odbijene. Ocjenjivanje svih prijavljenih programa, predlaganje programa za koje se predlaže odobravanje financijskih sredstava u 2016. godini i prijedlog iznosa sredstava za njihovo sufinanciranje iz Proračuna Grada Ivanić-Grada obaviti će ocjenjivačko povjerenstvo koje svojom odlukom osniva i imenuje gradonačelnik Grada Ivanić-Grada.

Odluku o odobravanju financijskih sredstava donosi gradonačelnik Grada Ivanić- Grada

Odabranim korisnicima sredstva će se dostaviti u skladu sa odlukom  gradonačelnika i Ugovorom kojeg će sklopiti s Gradom Ivanić-Gradom. 

Nakon donošenja odluke gradonačelnika o odobrenju  financijske potpore pojedinom programu ili projektu, rezultati Javnog poziva biti će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada.

Podnositelji čiji programi ili projekti nisu prihvaćeni za financiranje biti će o tome obaviješteni  u roku od osam radnih dana od dana donošenja odluke o odobravanju financijskih sredstava.

 

Podnositelji imaju pravo prigovora na odluku o odobravanju financijskih sredstava iz razloga ako njihovi programi nisu obuhvaćeni odlukom o odobravanju ili ako nisu zadovoljni sa iznosom odobrenih sredstava.

Podnositelji mogu podnijeti prigovor u roku od osam dana od dana pisane obavijesti odnosno od dana javne objave rezultata javnog poziva.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada za rješavanje o prigovoru o dodjeli financijskih sredstava svojom odlukom osniva i imenuje povjerenstvo za rješavanje o prigovoru o dodjeli financijskih sredstava.

 

Povjerenstvo za rješavanje o prigovoru o dodjeli financijskih sredstava prigovore rješava u roku od osam dana od dana primitka prigovora. Konačnu odluku o prigovoru, temeljem prijedloga povjerenstva, donosi gradonačelnik Grada Ivanić-Grada.

 

Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.

Prigovor se preporučenom poštom šalje na adresu: Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, s naznakom –„ Za povjerenstvo za rješavanje o prigovoru o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu“.

 

KLASA: 401-01/15-04/2
URBROJ:238/10-03/14-15-3

Ivanić-Grad,15.rujna  2015.                                            

 

                                                                                      GRAD IVANIĆ-GRAD

Upravni odjel za lokalnu samoupravu,

pravne poslove i društvene djelatnosti

PREUZMITE DOKUMENTE: