12.10.2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE u okviru postupka nabave bagatelne vrijednosti

Grad Ivanić-Grad kao javni naručitelj (dalje u tekstu: Naručitelj) na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013,143/2013 i 13/2014 – dalje u tekstu Zakon) i članka 11. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba i usluga bagatelne vrijednosti Naručitelja (Službeni glasnik, broj 08/14) , provodi postupak bagatelne nabave s ciljem zaključivanja ugovora za uslugu izrade detaljne i cjelovite urbanističko - arhitektonske studije uređenja i revitalizacije povijesne jezgre, sukladno obuhvatu opisanom u Programskim smjernicama (Architectual Brief), koje su sastavni dio ovoga Poziva.

Obvezni obrasci uz ponudu su sastavni dijelovi ovog Poziva na dostavu ponude. Ponuditelji u svojoj ponudi moraju ispuniti i priložiti slijedeće obvezne priloge:

- Prilog 1. – Ponudbeni list
- Prilog 2. – Izjava o nekažnjavanju
- Prilog 3. - Izjava o davanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora

Obvezni prilozi moraju se priložiti uz ponudu te moraju biti u cijelosti ispunjeni i potpisani od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Potpis ovlaštene osobe ponuditelja mora biti ovjeren pečatom (žigom) ponuditelja.

PREUZMITE DOKUMENTE: