02.08.2016.

Otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji jednodijelne školsko sportske dvorane uz osnovnu školu Posavski Bregi

1.1.   Podaci o naručitelju:

    Naziv Naručitelja: Grad Ivanić-Grad

    Adresa/sjedište Naručitelja: Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad

    OIB: 52339045122,

    Broj telefona: 01/2831-377

    Broj telefaksa: 01/2881-678

    Internetska adresa:   www.ivanic-grad.hr

    Adresa elektroničke pošte: [email protected]

 

1.2.   Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

Vidosava Hrvojić, viša referentica za poslove javne nabave

 

1.3.   Evidencijski broj nabave: 9/2016

 

1.4.   Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa  u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,  83/13,  143/13 i 13/14- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Temeljem odredaba članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Ivanić-Grad ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

1.5.   Vrsta postupka javne nabave:

Otvoreni postupak javne nabave

 

1.6.  Procijenjena vrijednost nabave:

7.600.000,00 kuna (bez PDV-a) 

 

1.7.   Vrsta ugovora o javnoj nabavi:

Ugovor o javnoj nabavi radova

 

1.8.   Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum:

Naručitelj će s odabranim gospodarskim subjektom sklopiti Ugovor o javnoj nabavi.

 

1.9.   Elektronička dražba:

      Elektronička dražba se ne provodi 

 

  1. 2.              PODACI O  PREDMETU NABAVE:

2.1.   Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji jednodjelne školsko sportske dvorane uz Osnovnu školu Posavski Bregi  na k.č.br. 676, k.o. Posavski Bregi, ispust pročišćenih otpadnih voda preko k.č.br. 1488 i 1326, k.o. Posavski Bregi.

Obim izvedenih radova u 2016. godini može biti najviše u iznosu do 4.096.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 5.120.000,00 kuna s uračunatim PDV-om.

Zagrebačka županija i Grad Ivanić-Grad izgradnju školske dvorane Osnovne škole Posavski Bregi sufinanciraju u jednakim omjerima, svaki po 50% vrijednosti sukladno Sporazumu broj  5-04-1-16.

CPV: 45212225-9  Radovi na izgradnji sportske dvorane

PREUZMITE DOKUMENTE: