02.02.2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - za izvođenje radova na izgradnji parkirališta i priključne ceste u UPU 3 u Ivanić-Gradu

PODACI O  PREDMETU NABAVE:

 

1.1.  Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je izvođenje radova na  izgradnji parkirališta i priključne ceste  u UPU 3 u Ivanić-Gradu.

1.2.  Opis načina nuđenja:

Potrebno je nuditi  cjelokupan predmet nabave te nije dopušteno nuđenje po grupama.

               Zabranjeno nuđenje alternativnih ponuda i inačica.

 

2.3. Količina predmeta nabave:

Detaljan opis radova s iskazanim količinama svake pojedine stavke iskazani su u  Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponude.

 

2.4.   Troškovnik predmeta nabave:

Predmet nabave detaljno je specificiran u Troškovniku koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje.

Pri sastavljanju ponude NE SMIJU se dodavati redovi ili stupci ili na bilo koji način mijenjati izgled obrasca troškovnika.

Kod ispunjavanja Troškovnika ukupna cijena  stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i cijene stavke. Ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima Troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, upisati traženu jediničnu cijenu i ukupnu cijenu radova koja se nudi.

Troškovnik je potrebno ispuniti, potpisati i ovjeriti pečatom te dostaviti u sklopu Ponude.

 

2.5.    Mjesto izvođenja radova:

Mjesto izvođenja radova je područje Grada Ivanić-Grada.

 

2.6.    Rok početka i rok završetka radova:

Radovi će započeti, u roku 8 dana od dana  uvođenja u posao.

Rok završetka svih ugovorenih radova je 30 dana od dana uvođenja u posao. 

 

Ponude je  potrebno dostaviti do  17. veljače 2016. godine do 12,00 sati.

PREUZMITE DOKUMENTE: