25.10.2016.

Više od 600.000 kuna za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

Zagrebačka županija osigurala je više od 600 tisuća kuna koje će bespovratno dodijeliti gradovima i općinama na svom području za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za razvojne i kapitalne projekte koji će se financirati sredstvima EU. Javni poziv za dodjelu spomenutih bespovratnih sredstava otvoren je do 10. studenog 2016. godine.

Potpore se mogu ostvariti za sufinanciranje jednog ili više dokumenata koji su sastavni dio projekte dokumentacije poput: studije izvodljivosti, studije procjene utjecaja na okoliš ili elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, analize troškova i koristi, izvedbenog projekta, građevinske dozvole/potvrde glavnog projekta i glavnog projekta.

Prijaviti se mogu gradovi i općine s područja Zagrebačke županije koji imaju do prijave na javni poziv ugovoren/naručen ili izrađen dokument koji je sastavni dio projektne dokumentacije. Također, uvjet je da je projekt prijavljen u Bazi projekata Zagrebačke županije.

Maksimalni iznos potpore koji pojedini grad ili općina mogu ostvariti iznosi do maksimalno 210.000 kuna ovisno o uvjetima navedenim u javnom pozivu. Važno je naglasiti i da visina iznosa potpore ovisi o indeksu razvijenosti grada ili općine. Tako JLS II. skupine razvijenosti mogu bespovratno dobiti 100 postotni iznos vrijednosti dokumentacije, JLS III. skupine razvijenosti mogu ostvariti potporu u iznosu do 80% vrijednosti dokumentacije, a JLS IV. skupine razvijenosti do 60% vrijednosti prijavljene dokumentacije.

Informacije o javnom pozivu, propisanim obrascima i potrebnoj dokumentaciji možete vidjeti na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr ili podići u Upravnom odjelu za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/VI, Zagreb. Sva dodatna pojašnjenja ili informacije mogu se tražiti na broj telefona: 01/6009-475.

Prijava za potporu podnosi se preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za troškove izrade projektne dokumentacije u 2016. godini za projekte koji će se financirati sredstvima EU“ ili osobno u pisarnicu na istoj adresi na 6. katu.