17.08.2017.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada – Poljana C

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15- ispravak), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09 143/12 i 152/14), članka 17. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 06/13) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14) Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada raspisuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada – Poljana C

 

I. Predmet natječaja su sljedeće nekretnine:

a)        k.č.br. 3343/71, z.k.ul. 2792, k.o. Ivanić-Grad, površine 1620 m², građevinsko zemljište u stambenom naselju Poljana C. Zemljište je položeno na ravnoj plohi, sa izlazom na lokalnu asfaltiranu prometnicu u koju je ugrađena ostala infrastruktura: plinska mreža, vodovodna i odvodna mreža i niskonaponska električna mreža. Zemljište se svrstava u prvu kategoriju zemljišta, nalazi se u građevinskom području i prema važećem Urbanističkom planu uređenja predviđena je gradnja stambenih obiteljskih objekata.

b)        k.č.br. 3343/53, z.k.ul. 2792, k.o. Ivanić-Grad, površine 1021 m2, građevinsko zemljište u stambenom naselju Poljana C. Zemljište je položeno na ravnoj plohi, sa izlazom na lokalnu asfaltiranu prometnicu u koju je ugrađena ostala infrastruktura: plinska mreža, vodovodna i odvodna mreža i niskonaponska električna mreža. Zemljište se svrstava u prvu kategoriju zemljišta, nalazi se u građevinskom području i prema važećem Urbanističkom planu uređenja predviđena je gradnja stambenih obiteljskih objekata.

Napomena: Sve nekretnine kupuju se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Grad Ivanić-Grad neće snositi troškove uređenja nekretnine.

Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta prikazan je na katastarskom planu, koji je na uvidu ponuditeljima u sjedištu Grada Ivanić-Grada, na adresi: Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, radnim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati.

II. Početna cijena nekretnina iz točke 1. ovog Natječaja iznosi kako slijedi:

-     za nekretninu označenu slovom  a) početna cijena iznosi 211.000,00 kuna,

-     za nekretninu označenu slovom  b) početna cijena iznosi 116.000,00 kuna.

III. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:

-       fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

-       pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

-       strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske,

 

pod uvjetom da svi prethodno navedeni nemaju dugovanja prema Gradu Ivanić-Gradu i Republici Hrvatskoj.

IV. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja za nekretninu za koju podnosi ponudu, ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

V. Pisana ponuda obvezno mora sadržavati sljedeće:

-       ime i prezime (naziv) adresa, sjedište, telefon i osnovni podaci o ponuditelju,

-       OIB ponuditelja,

-       oznaku zemljišta za koju se dostavlja ponuda,

-       ponuđenu cijenu zemljišta za 1 m² zemljišta iz ovog javnog natječaja, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim javnim natječajem te ukupni iznos kupoprodajne cijene.

VI. Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:

-       dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu,

-       za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi (za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje),

-       dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-       potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu,

-       potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,

-       bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta (ponuditelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu je ukupni prihod u prethodnoj godini bio jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nekretnine za koju se natječe; ako iz opravdanog razloga natjecatelj nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koju je Grad Ivanić-Grad tražio ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim),

-       BON-2 ili SOL 2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe kojim natjecatelj dokazuje solventnost u posljednjih 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja odnosno natjecatelj u navedenom periodu ne može biti neprekidno u blokadi duže od 10 dana odnosno 20 dana ukupno u istom periodu, a temeljem kojega Grad Ivanić-Grad može zaključiti da će natjecatelj moći izvršiti ugovorne obveze

-       potpisani primjerak oglednog Ugovora o kupoprodaji,

-       izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog javnog natječaja.

 

VII. Obrazac ponude svi zainteresirani mogu preuzeti osobno u Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada ili u elektroničkom obliku sa službene Internet stranice Grada Ivanić-Grada (www.ivanic-grad.hr).

VIII. Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 5% utvrđene početne cijene za nekretninu iz ovog javnog natječaja, za koje podnose ponudu.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Grada Ivanić-Grada, IBAN: HR4824840081815800006, model 68, poziv na broj 7757-OIB, s naznakom „Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine“.

Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.

IX. Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

X. Natječaj je otvoren do popunjenja, odnosno do prodaje, svih nekretnina ponuđenih na ovom javnom natječaju.

Ponude će se otvarati u sljedeće datume:

1.         16. veljače 2017. u 12,00 h

2.         15. ožujka 2017. u 12,00 h

3.         18. travnja 2017. u 12,00 h

4.         15. svibnja 2017. u 12,00 h

5.         14. lipnja 2017. u 12,00 h

6.         14. srpnja 2017. u 12,00 h

7.         16. kolovoza 2017. u 12,00 h

8.         15. rujna 2017. u 12,00 h

9.         16. listopada 2017. u 12,00 h

10.      15. studenoga 2017. u 12,00 h

11.      15. prosinca 2017. u 12,00 h

12.      15. siječnja 2018. u 12,00 h.

 

XI. Ponude se dostavljaju na adresu:Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad u zatvorenoj omotnici, s naznakom »Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta – ne otvaraj« osobno u sobu broj 1 ili preporučenom pošiljkom.

XII. Otvaranje zaprimljenih ponuda izvršit će se u sjedištu Gradske uprave Grada Ivanić-Grada.

XIII. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor s Gradom Ivanić-Gradom u roku od 15 dana računajući od dana dostave Odluke Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada o odabiru ponuditelja.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenom roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tom slučaju nekretnina ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Grada Ivanić-Grada u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

XIV. Porez na promet nekretnina, odnosno troškove upisa prava vlasništva i sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva i zabilježbu prava prvokupa snosi kupac.

XV. Nepravodobne, nepotpune i nejasne ponude neće se razmatrati. Ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene neće se razmatrati ovim natječajem.

XVI. Ponuditelj može povući ponudu najkasnije do dana otvaranja ponuda i to pismeno na obrascu kojeg može dobiti u Gradskoj upravi. U tom slučaju ponuditelj ima pravo na povrat uplaćene jamčevine.

XVII. Odluku o odabiru ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisano obaviješteni.

XVIII. Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu. U tom se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

                                                                      

GRAD IVANIĆ-GRAD

Gradonačelnik:

 

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: