30.08.2017.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) za prijam u službu na radno mjesto 2. Referent za uredsko poslovanje i arhivu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvenu djelatnost

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove i Referent za uredsko poslovanje i arhivu, objavljenog u Narodnim novinama, broj 62/17 dana 30. lipnja 2017. godine, te oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranicama Grada Ivanić – Grada i oglasnoj ploči Grada Ivanić – Grada,  objavljuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) za prijam u službu na radno mjesto 2. Referent za uredsko poslovanje i arhivu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvenu djelatnost

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem kako slijedi:

2. Referent za uredsko poslovanje i arhivu:

1. Martina Brincka

2. Danijela Drčić

3. Marina Uzelac

4. Kristina Balaško

5. Adela Rošin Jusić

6. Marina Herceg Pendelić.

Prethodno navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje održat će se dana 5. rujna 2017. godine (utorak) u  9,00 sati, u prostorijama Gradske uprave (I. kat), Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Prilikom dolaska potrebno je javiti se na portu.

II. Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

III. Pisano testiranje će trajati 45 minuta.

IV. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj.

V. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i to isti dan od 12,00 sati.

VI. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje za radno mjesto

2. Referent za uredsko poslovanje i arhivu su sljedeći:

- Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 7/09)

- Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 33/95)

- Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16)

- Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (Narodne novine, broj 34/02).

 

 PROČELNICA

Martina Kovač Crnčec, dipl.iur.