30.08.2017.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) za prijam u službu na radno mjesto 2. Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo, objavljenog u Narodnim novinama, broj 62/17 dana 30. lipnja 2017. godine, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranicama Grada Ivanić – Grada i oglasnoj ploči Grada Ivanić – Grada,  objavljuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

za prijam u službu na radno mjesto 2. Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

  

I. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem na radno mjesto kako slijedi:

2. Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo

 

1. DRAGANA GABREK

2. IVANA VNUČEC PERKO

3. TAMARA MANDIĆ

4. ANDREA JUKO

5. IDA BALIĆ

6. IVANA ŠALIĆ.

 

Prethodno navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje održat će se dana 5. rujna 2017. godine (utorak) u 10,00 sati u prostorijama Gradske uprave (I. kat), Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Prilikom dolaska potrebno je javiti se na portu.

II. Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

III. Pisano testiranje će trajati 45 minuta.

IV. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj.

V. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i to isti dan od 12,00 sati.

VI. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje za radno mjesto

2. Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo su sljedeći:

a) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16)

b) Zakon o proračunu (Narodne novine, broj  87/08, 136/12, 15/15)

c) Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine, broj 128/09 i 142/14)

d) Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, broj NN 3/2015)

 PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

.                                       Tomislav Cuvaj, bacc.publ.admin.