01.02.2017.

Javni poziv za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017.godinu

Grad Ivanić-Grad

Park hrvatskih branitelja 1,

Upravni odjel za lokalnu samoupravu,

pravne poslove i društvene djelatnosti

KLASA:401-01/17-04/1

URBROJ:238/10-02-01-02/2-17-3

Ivanić-Grad, 25.siječnja 2017.g.

 

Temeljem Pravilnika o  financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada

 (KLASA:022-05/16-01/77,URBROJ:238/10-02/14-16-10 od 30.12.2016.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite (KLASA: 022-05/17-01/4; URBROJ: 238/10-02-01-02/2-17-1, od 20 siječnja 2017.), Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti  Grada Ivanić-Grada raspisuje

Javni poziv

za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017.godinu

1. Grad Ivanić-Grad poziva udruge/organizacije civilnog društva čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba od interesa za opće dobro, da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017.godinu.

2. U 2017. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

3. Predmet ovog javnog poziva nije financiranje programa/projekata/manifestacija udruga koje su članice Gradske zajednice sportskih udruga Grada Ivanić-Grada i Zajednice tehničke kulture Grada Ivanić-Grada  čija se redovna djelatnost financira temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada u 2017.g. i Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2017.g., aktivnosti, programi, projekti i manifestacije udruga koje se iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017.g. financiraju iz namjenskih sredstava Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada ili se na drugi način sufinanciraju iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za tekuću godinu.

4. Udruge/organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu (dalje u tekstu : Natječaj) mogu prijaviti program/projekt/manifestaciju koji doprinose razvoju Grada Ivanić-Grada sukladno „Strategiji ekonomskog razvoja grada za razdoblje 2014- 2020 – Ivanić-Grad 2020 – Velikim koracima naprijed u 21. Stoljeće“ i drugim planskim dokumentima Grada za sljedeća prioritetna područja:

Prioritetno područje 1- kultura

Prioritetno područje 2-sport

Prioritetno područje 3-civilno društvo

Prioritetno područje 4-zdravstvo i socijalna zaštita.

 

Za financiranje projekata/programa/manifestacija u okviru ovog poziva raspoloživ je iznos od 815.000,00 kuna, od toga za:

Prioritetno područje 1- kultura- 220.000,00 kn

Prioritetno područje 2-sport-45.000,00 kn

Prioritetno područje 3-civilno društvo-350.000,00 kn

Prioritetno područje 4-zdravstvo i socijalna zaštita-200.000,00 kn

 

5.  Najmanji iznos sredstava koji se može zatražiti i odobriti  za financiranje projekta/programa/manifestacija je 2.000,00 kuna, a najveći 160.000,00 kuna.

Projekti/programi/manifestacije se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta/programa/manifestacije, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.

6.  Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekata/manifestacija u okviru ovog Natječaja je sljedeći:

• Prioritetno područje 1 – kultura 15potpora

• Prioritetno područje 2 – sport 7potpora

• Prioritetno područje 3 – civilno društvo 16potpora

• Prioritetno područje 4- zdravstvo i socijalna zaštita5 potpora

 

7. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta/manifestacija je od 25.siječnja 2017. zaključno do 27.veljače 2017.

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku (na CD-u).

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, i ovjerene službenim pečatom udruge/organizacije.

Prijava u elektroničkom obliku (na CD-u) sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku. Prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja zatvorene omotnice s propisanom dokumentacijom u urudžbenom uredu Gradske uprave Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, soba 1).

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Grad Ivanić-Grad

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

Park hrvatskih branitelja 1

10310 Ivanić-Grad,

s naznakom:

„Prijava na Javni poziv za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017.godinu-NE OTVARATI prije sastanka Povjerenstva za  otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva“.

 

Prijave dostavljene na neki drugi način (npr. faksom ili elektroničkom poštom) ili dostavljene na drugu adresu neće se razmatrati.

8. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr

9. Svaka udruga/organizacija civilnog društva može prijaviti više od jednog  programa/projekta/manifestacijeu okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Ista udruga/organizacija civilnog društva može biti partner na više programa/projekata/manifestacija.

10.  Prijavu programa/projekata/manifestacija na Natječaj može podnijeti udruga/organizacija civilnog društva ako je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Gradu Ivanić-Gradu zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, koja je programski usmjerena na rad u navedenom pojedinom prioritetnom području, što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge/ organizacije civilnog društva, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Ivanić-Gradu i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

11. Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada   (KLASA:022-05/16-01/77, URBROJ:238/10-02/14-16-10 od 30.prosinca 2016.) i Uputama za prijavitelje (KLASA:401-01/17-04/1, URBROJ:238/10-02-01-02/2-17-4 od 25.siječnja 2017.)  koji su zajedno s Odlukom o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite (KLASA: 022-05/17-01/4; URBROJ: 238/10-02-01-02/2-17-1, od 20. siječnja 2017.g.) i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada, www.ivanic-grad.hr

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenim ovim Natječajem te koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja neće se razmatrati.

12. Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u svojoj prijavi dostavila dovoljno argumenata za drukčije bodovanje. Prigovori se podnose Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu ,pravne poslove i društvene djelatnosti nadležnom za javni poziv/natječaj, u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima javnog poziva/natječaja, a odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada.

13. Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava za provedbu programa/projekta/manifestacije utvrđuju se ugovorom i isplatit će se na žiro račun korisnika prema modelima plaćanja navedenim u Uputama za prijavitelje.

14. Ako ovlaštena osoba udruge/organizacije civilnog društva ne pristupi potpisivanju Ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je udruga/organizacija civilnog društva odustala od ostvarivanja potpore.

15. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: [email protected] i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja.

PREUZMITE DOKUMENTE: