17.07.2017.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvenu djelatnost

KLASA: 112-01/17-01/5

URBROJ: 238/10-02-01/1-17-5

Ivanić-Grad, 17. srpnja 2017.

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove i Referent za uredsko poslovanje i arhivu, objavljenog u Narodnim novinama, broj 62/17 dana 30. lipnja 2017. godine, te oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranicama Grada Ivanić – Grada i oglasnoj ploči Grada Ivanić – Grada,  objavljuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvenu djelatnost

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem za radno mjesto:

1. Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove kako slijedi:

1. Anja Tara Lang

2. Marina Šiprak.

Prethodno navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje za radno mjesto 1. Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove održat će se dana 24. srpnja 2017. godine (ponedjeljak) u  9,00 sati, u prostorijama Gradske uprave (I. kat), Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Prilikom dolaska potrebno je javiti se na portu. Pisano testiranje za radno mjesto 2. Referent za uredsko poslovanje i arhivu održat će se nakon povratka Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja s godišnjeg odmora. O istom će kandidati biti obaviješteni najmanje pet dana prije testiranja.

II. Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

III. Pisano testiranje će trajati 45 minuta.

IV. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj.

V. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i to isti dan odmah po završetku pisanog testiranja.

VI. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje za radno mjesto

1. Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove su sljedeći:

- Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)

- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09)

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/13, 48/15).

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                             .                                       Martina Kovač Crnčec, dipl.iur.