15.02.2019.

Javna rasprava u postupku ishođenja okolišne dozvole za novo postrojenje za zbrinjavanje i privremeno skladištenje opasnog otpada u Ivanić-Gradu, operatera AEKS d.o.o. iz Ivanić-Grada

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: 351-02/19-03/01 URBROJ: 238/1-18-02/2-19-7 Zagreb, 8. veljače 2019.

Temeljem članka 16. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine", broj 64/08), a u svezi članka 16. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine", broj 8/14 i 5/18 u daljnjem tekstu: Uredba) u postupku ishođenja okolišne dozvole za novo postrojenje za zbrinjavanje i privremeno skladištenje opasnog otpada, operatera AEKS d.o.o., Ivanić- Grad, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dana 21. siječnja 2019. godine donosi Odluku (KLASA: UP/I-351-02/18-45/02, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-6) o upućivanju na javnu raspravu

STRUČNE PODLOGE ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE ZA NOVO POSTROJENJE ZA ZBRINJAVANJE I PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OPASNOG OTPADA, OPERATERA

AEKS d.o.o., IVANIĆ-GRAD

  1. Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za novo postrojenje za zbrinjavanje i privremeno skladištenje opasnog otpada, operatera AEKS d.o.o., Ivanić-Grad (u daljnjem tekstu: Stručna podloga), stavlja se na javnu raspravu u Gradu Ivanić-Gradu.
  2. Javnu raspravu i javno predstavljanje Stručne podloge provodi Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V.
  3. Uvid u Stručnu podlogu u sklopu javne rasprave može se ostvariti od ponedjeljka 18. veljače 2019. godine do utorka 19. ožujka 2019. godine u uredovnom vremenu u službenom prostoru Grada Ivanić-Grada u Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1. Sažetak stručne podloge priređen za javni uvid će tijekom javne rasprave biti dostupan na intemetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr) i Zagrebačke županije (www.zagrebacka-zupanija.hr).
  4. Javno izlaganje o Stručnoj podlozi će se održati u četvrtak 07. ožujka 2019. godine, u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, u Ivanić-Gradu, Moslavačka 11, s početkom u 12,00 sati.
  5. Do zaključivanja javne rasprave mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Stručnoj podlozi mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javne rasprave. Pisane primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti zaključno sa zadnjim danom javne rasprave na adresu upravnog odjela iz točke 2. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

PREUZMITE DOKUMENTE: